Logo
Alerty
WKB Legal Alert | Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów
02.04.2024 r. Rada Ministrów przyjęła kolejną wersję projektu ustawy o ochronie sygnalistów, rewolucjonizującego funkcjonowanie zarówno biznesu, jak i administracji publicznej.
WKB Legal Alert | Sprawozdania fundacji za 2023 rok na nowych zasadach
Weszły w życie znowelizowane zasady sporządzania sprawozdań fundacji, które dotyczą sprawozdań fundacji sporządzanych za 2023 r. Fundacje działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zobligowane są do sporządzania corocznych sprawozdań ze swojej działalności obejmujących najważniejsze informacje pozwalające ocenić prawidłowość realizacji ich celów statutowych. Sprawozdania są podpisywane przez członków zarządu fundacji i składane do ministra właściwego ze względu na cele statutowe fundacji, a następne udostępniane do wiadomości publicznej, z reguły poprzez publikację na stronie internetowej danego podmiotu. Celem nowelizacji jest ujednolicenie oraz uproszczenie sprawozdań fundacji. Wprowadza ona nowy wzór sprawozdania z działalności fundacji oraz konieczność sporządzania i podpisywania sprawozdań elektronicznie, co wymagać będzie posiadania przez członków zarządu podpisów kwalifikowanych, zaufanych profili ePUAP lub zaawansowanych podpisów elektronicznych (tzw. podpisów osobistych).
Ochrona danych osobowych w 2024 r. pod lupą Prezesa UODO
Początek roku to czas, kiedy Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjmuje plan kontroli na kolejny rok. W 2024 r. pod lupą Prezesa UODO znalazły się branże najbardziej rozwijające się w trakcie ostatnich lat. Planowane kontrole dotyczyć będą zarówno podmiotów prywatnych, jak i organów państwowych.
WKB Legal Alert | Termin na utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych dla spółek wpisanych do KRS ponownie odroczony – aktualizacja (styczeń 2024)
Spółki składające wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) od dnia 1 października 2024 roku mają obowiązek wskazania w nim danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych. Będzie on tworzony automatycznie, po przekazaniu danych wskazanych we wniosku o wpis do Ministra Cyfryzacji. Dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 1 października 2024 r., termin na utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych został odroczony do dnia 1 stycznia 2025 r.
WKB LEGAL ALERT | NOWELIZACJA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
W dniu 28 sierpnia 2023 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”), dnia 5 października 2023 roku nowelizacja weszła w życie. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze w naszej ocenie zmiany.
WKB Legal Alert | Einfachere Umstrukturierung Polnischer Gesellschaften samt Verlegung ihres Hauptsitzes ins Ausland – grenzüberschreitende Umwandlungen und Spaltungen der Gesellschaften in der EU
Am 16. August 2023 verabschiedete das polnische Parlament das Gesetz zur Änderung des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften. Die Novelle sieht unter anderem die Einführung von Bestimmungen über grenzüberschreitende Umwandlungen und grenzüberschreitende Spaltungen von Gesellschaften innerhalb der EU-Mitgliedstaaten in die polnische Rechtsordnung vor.
international
WKB Legal Alert | Będzie łatwiej reorganizować polskie spółki, w tym przenieść ich siedzibę za granicę – transgraniczne przekształcenia oraz podziały spółek w UE
W dniu 16 sierpnia 2023 r. polski Parlament uchwalił ustawę zmieniającą Kodeks spółek handlowych. Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących transgranicznych przekształceń oraz transgranicznych podziałów spółek w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.
international
WKB Legal Alert | „WOMEN ON BOARDS” – dyrektywa o równości na najwyższych stanowiskach w spółkach publicznych
Po blisko dekadzie od przedstawienia przez Komisję Europejską projektu, w dniu 23 listopada 2022 r. Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (dalej „Dyrektywa”), która ma na celu zapewnienie stosowania w Państwach Członkowskich zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, pod kątem warunków zatrudnienia, a także w rozwoju kariery.