KONFERENCJA POŚWIĘCONA PRYWATNOPRAWNEMU EGZEKWOWANIU REGUŁ KONKURENCJI

5-6 marca, Londyn


W 2014 roku dobiegł końca proces legislacyjny dotyczący nowego pakietu przepisów zaproponowanych przez Komisję Europejską zmierzających do ułatwienia egzekwowania przepisów prawa antymonopolowego przez podmioty prywatne na drodze postępowań sądowych (tzw. prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji, ang. private enforcement).


Zasadniczym elementem pakietu jest niedawno przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/EU w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej. Celem tego aktu prawnego jest wprowadzenie rozwiązań w systemach prawnych państw członkowskich UE, które ułatwią skuteczne dochodzenie roszczeń kierowanych przeciwko podmiotom dopuszczającym się antykonkurencyjnych praktyk. Wskazuje się, że m.in. wskutek wprowadzanych zmian kwoty zasądzanych globalnie odszkodowań już niedługo zaczną przekraczać 10 miliardów USD rocznie. Należy się w związku z tym spodziewać, że private enforcement będzie w 2015 roku jednym z najgorętszych tematów w świecie prawa konkurencji.


Kluczowe zmiany przewidziane przed Dyrektywę to:

  • wprowadzenie wzruszalnego domniemania wyrządzenia szkody przez naruszenia kartelowe;
  • związanie sądów krajowych ostatecznymi rozstrzygnięciami krajowych organów ochrony konkurencji stwierdzającymi naruszenie reguł konkurencji;
  • przeniesienie na przedsiębiorcę dopuszczającego się praktyk ograniczających konkurencję ciężaru wykazania, że całość lub część nadmiernych obciążeń wynikających z naruszenia została przeniesiona na inne osoby (tzw. passing-on defence);
  • wprowadzenie zmian w procedurze mających ułatwić powodom zgromadzenie materiału dowodowego z jednoczesnym zabezpieczeniem kluczowych dowodów wykorzystywanych w ramach programów łagodzenia kar przed ujawnieniem.


Chcielibyśmy w związku z tym zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Private Enforcement of Competition Law – Key Lessons from Recent International Developments” („Prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji - czego uczą nas ostatnie zmiany w międzynarodowym prawie antymonopolowym?”), która odbędzie się w dniu 5-6 marca 2015 roku w Londynie. Konferencję organizuje Komisja Prawa Konkurencji międzynarodowej organizacji Union Internationale des Avocats (UIA), którą kieruje radca prawny Aleksander Stawicki, partner w zespole prawa konkurencji w naszej kancelarii.


Konferencja gromadzi wybitnych specjalistów reprezentujących różne systemy prawa oraz ścieżki kariery zawodowej. Wśród prelegentów znaleźć można przedstawicieli Komisji Europejskiej, organów władzy sądowniczej, kancelarii prawniczych i wewnętrznych departamentów prawnych największych globalnych korporacji. Konferencję zainauguruje przemówienie Sir Petera Rotha, sędziego Wysokiego Trybunału (ang. High Court) oraz Prezesa brytyjskiego Trybunału Odwoławczego ds. Konkurencji (ang. Competition Appeal Tribunal), jednego z najwybitniejszych znawców omawianej tematyki.


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym program, znajdą Państwo na stronie UIA.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00