W najnowszym wydaniu „Wodociągi Polskie” ukazał się artykuł prawniczek z kancelarii WKB Lawyers Anny Flagi-Martynek oraz Anety Citko pt. „Regulamin a umowa – jakie regulacje dotyczące relacji przedsiębiorstwa z odbiorcą usług zastrzeżone są dla umowy stron?”. Artykuł skupia się na problemach, jakie spotykają uchwały podejmowane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków („u.z.z.w.„).

Autorki omawiają kwestie na jakie, zgodnie z poglądami orzecznictwa, warto zwracać uwagę w toku przygotowania regulaminów, aby w miarę możliwości ograniczyć ryzyko ich późniejszego zakwestionowania.

Ekspertki biorą pod lupę elementy niezbędne do zawarcia w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z u.z.z.w oraz problemów interpretacyjnych jakie dostarcza art. 19 ust. 5 powyższej ustawy.

Ponadto, omawiają essentialia negotii w umowie o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W orzecznictwie z kolei podstawowy problem pojawiający się na kanwie powyższych przepisów dotyczy stwierdzania nieważności uchwalonych regulaminów, z uwagi na umieszczenie w nich kwestii „zastrzeżonych” dla umowy stron. Jakie to dokładnie problemy?

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu oraz rozważań autorek.