W najnowszym zeszycie specjalnym Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” ukazał się artykuł prawniczek z kancelarii WKB Lawyers Anny Flagi-Martynek oraz Anety Citko pt. „Zakres uprawnień organu regulacyjnego do żądania od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych informacji i dokumentów”. Autorki szczegółowo omawiają tu zagadnienia związane z szerokim zakresem żądań organu regulacyjnego o przekazanie dokumentów i informacji oraz jak dużego zaangażowania organizacyjnego i merytorycznego takie żądania wymagają ze strony poszczególnych przedsiębiorstw.

Ekspertki biorą tu pod lupę kompetencje organu regulacyjnego, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który jako organ administracji publicznej winien działać w zgodzie z jej ogólnymi regułami.

Jaki jest zakres dopuszczalnego żądania na gruncie prawnym? Zgodnie z ustawą organ regulacyjny nie ma pełnej dowolności co do tego, jakich informacji czy dokumentów może żądać od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zakres ten jest ograniczony do minimum niezbędnego organowi do wykonywania jego zadań.

W opinii autorek sam fakt, że ustawodawca nie zdecydował się na ograniczenie zakresu możliwych do objęcia żądaniem dokumentów i informacji poprzez enumeratywne ich wyliczenie, nie oznacza przyjęcia pełnej dowolności działania organu. Analizując tę problematykę można również przyjąć, że należy również rozważyć zakres obowiązków leżących po stronie przedsiębiorstw wod.-kan. Kierowane do nich żądania powinny być formułowane z zachowaniem zasady proporcjonalności.

W ocenie prawniczek organ regulacyjny w omawianym trybie powinien każdorazowo uzasadniać takie żądanie. Ponadto nie powinno ono przy tym prowadzić do nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, do których jest kierowane.