Anna Urbańczyk

radca prawny anna.urbanczyk@wkb.pl
T: +48 61 855 32 50

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa ubezpieczeń oraz prawa energetycznego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filologii specjalność etnolingwistyka na Wydziale Neofilologii UAM. Należy do Okręgowej Izba Radców Prawnych w Poznaniu.   

       

Jest specjalistką z zakresu prawa energetycznego, ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w tym z sektora gazowniczego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej, a także zakładom ubezpieczeń, ubezpieczającym oraz podmiotom związanym z rynkiem ubezpieczeniowym.


Wybrane doświadczenie:

Ubezpieczenia:

 • Bieżące doradztwo na rzecz zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych oraz zakładów reasekuracji, w szczególności z punktu widzenia przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 • Doradztwo na rzecz zakładów ubezpieczeń oraz ubezpieczających w zakresie szeroko pojętych relacji z brokerami ubezpieczeniowymi, w tym praktyk związanych z zapłatą prowizji brokerskiej;
 • Doradztwo na rzecz brokerów ubezpieczeniowych obejmujące badanie poprawności stosowanych wzorców umów brokerskich oraz ich aktualizację w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego;
 • Udział w badaniach due diligence podmiotów świadczących usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 • Udział w postępowaniach sądowych z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK wydanych wobec zakładów ubezpieczeń oraz w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed Prezesem UOKiK i zakończonych wydaniem decyzji zobowiązujących wobec zakładów ubezpieczeń;
 • Udział w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń, w tym roszczeń związanych z zawarciem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • Udział w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń o naprawę szkód na osobie;
 • Udział w przygotowaniu opinii prawnych na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń;


Prawo energetyczne:

 • Bieżące doradztwo regulacyjne na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, przede wszystkim z punktu widzenia przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych do tej ustawy, oraz postanowień IRiESP i IRiESD;
 • Badanie poprawności postanowień wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców oraz przygotowanie projektów i wprowadzanie zmian w związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym i regulacyjnym we wzorcach umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego oraz umów o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej;
 • Doradztwo w zakresie opracowania projektów umów kompleksowych dostarczania energii elektrycznej oraz umów sprzedaży energii elektrycznej na rzecz kluczowego dostawcy gazu ziemnego w Polsce;
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych w zakresie ukształtowania procesów zawierania umów kompleksowych dostarczania energii elektrycznej oraz umów sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami (we współpracy z zespołem prawa konkurencji);
 • Doradztwo na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego w sporze z wykonawcą dotyczącym realizacji umowy zawartej w trybie prawa zamówień publicznych;
 • Udział w projektach związanych z inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: