Agata Roszak

prawnik agata.roszak@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa własności intelektualnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej oraz prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.


Członek zespołu przygotowującego pisma procesowe i opinie w sprawach sądowych o naruszenie praw własności intelektualnej i zespołu prowadzącego badania due diligence.


Współautor raportów krajowych LIDC.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Spory o naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń przedsiębiorstwa, a także praw do odmian roślin, w imieniu wiodących firm budowlanych, farmaceutycznych i dostawców usług drogą elektroniczną, a także producentów owoców;
  • Spory o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących produkcji i sprzedaży wyrobów budowlanych niespełniających cech deklarowanych przez producentów;
  • Członek zespołu prowadzącego postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie niewłaściwej implementacji Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym;
  • Członek zespołu prowadzącego postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie niezgodności art. 286 [1] Prawa własności przemysłowej z Konstytucją RP, będącej konsekwencją nieprawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego roszczenia informacyjnego przewidzianego w Dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: