Marek Prętki

radca prawny marek.pretki@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołów prawa ubezpieczeń oraz prawa konkurencji.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Łączy doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów i prawa konkurencji z doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz przedsiębiorstw energetycznych i wodociągowo-kanalizacyjnych.


Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień proceduralnych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, a także w zagadnieniach z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego.


Jest prelegentem szkoleń z zakresu ochrony konsumentów, w szczególności w sektorach regulowanych.

 

Przykładowe doświadczenie

Stałe doradztwo

 • Doradztwo i udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w szczególności w sprawach dotyczących zakładów ubezpieczeń;
 • Badanie poprawności postanowień wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców;
 • Udział w prowadzeniu postępowań sądowych w ramach abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych;
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych w zakresie ukształtowania procesów zawierania umów z odbiorcami we współpracy z zespołem prawa energetycznego;
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie prawa konsumenckiego i prawa konkurencji we współpracy z zespołem projektów infrastrukturalnych.

 

Wybrane projekty


Ubezpieczenia:

 • Doradztwo na rzecz zakładów ubezpieczeń i udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Prezesem UOKiK i Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach dotyczących ubezpieczeń na życie;
 • Udział w prowadzeniu postępowania sądowego z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK wydanej wobec zakładu ubezpieczeń i brokera, dotyczącej rzekomego zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję;
 • Udział w prowadzeniu postępowania sądowego z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w sprawie dotyczącej odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego;
 • Udział w przygotowaniu opinii prawnych na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń;
 • Udział w badaniach due diligence podmiotów świadczących usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 • Udział w badaniu due diligence zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (działu II).


Prawo ochrony konsumentów, prawo konkurencji:

 • Udział w pracach legislacyjnych w Sejmie RP nad projektem ustawy o prawach konsumenta (współautor opinii eksperckiej);
 • Członek zespołu reprezentującego Enea Operator sp. z o.o. w postępowaniu sądowym dotyczącym nadużywania pozycji dominującej, zakończonym wyrokiem Sądu Najwyższego;
 • Członek zespołu przygotowującego skargę kasacyjną w sprawie nadużycia pozycji dominującej na rynku prasy zakończonej korzystnym wyrokiem Sądu Najwyższego;
 • Członek zespołu przygotowującego ekspertyzę dla Ministerstwa Gospodarki dotyczącą sposobu definiowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w prawie Unii Europejskiej na potrzeby udzielania pomocy publicznej;
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • Udział w przygotowaniu zgłoszenia zamiaru koncentracji przejęcia przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. kontroli nad Expander Advisors Sp. z o.o.; postępowanie zostało zakończone bezwarunkową zgodą Prezesa UOKiK;
 • Udział w przygotowywaniu zgłoszenia zamiaru koncentracji - utworzenia joint venture przez czołowych światowych producentów z branży petrochemicznej (ENI / Rosneft JV); postępowanie zostało zakończone bezwarunkową zgodą Prezesa UOKiK.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: