Logo
Doradztwo regulacyjne i legislacyjne
Wybrane doświadczenia
Aktualności, publikacje, wydarzenia
  • Na zlecenie PSEW braliśmy udział w pracach zespołu przygotowującego propozycje legislacyjne dotyczące kompleksowego uregulowania zagadnienia morskich farm wiatrowych
  • Wspieraliśmy jednego z liderów sektora energetycznego w przygotowaniu korzystnych dla wytwórców propozycji legislacyjnych dotyczących uelastycznienia wybranych mechanizmów rynku mocy
  • Doradzaliśmy OGP Gaz-System S.A. (operatorowi systemu przesyłowego) w przygotowywaniu pakietu propozycji legislacyjnych zmierzających do zaprojektowania i wybudowania terminalu LNG w Polsce. Wspieraliśmy klienta zarówno na etapie prac rządowych jak i parlamentarnych
  • we współpracy z PKN Orlen wypracowywaliśmy propozycje kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego w sektorze biometanowym
  • braliśmy czynny udział w pracach rządowych i parlamentarnych nad nowelizacją ustawy Prawo atomowe oraz Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowaliśmy raport opisujący obowiązujące w sześciu wybranych państwach reżimy prawne związane z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej;
  • reprezentowaliśmy Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w trakcie procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • nasze doświadczenie w pracach na forum komisji sejmowych i senackich obejmuje także prace dotyczące innych ustaw, w tym m. in. ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
  • wspieraliśmy klientów przy przygotowywaniu postulatów zmian również do stosunkowo nowych aktów prawnych m. in. w zakresie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych czy ustawy o rynku mocy;
  • byliśmy również wielokrotnie ekspertami towarzystw branżowych sektora energetycznego w toku prac legislacyjnych nad przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych i w odniesieniu do kolejnych nowelizacji tego aktu.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?