Maria Obara-Piszewska, członkini naszych zespołów Prawa Własności Intelektualnej i TMT oraz Nowych Technologii, Mediów i Komunikacji została zaproszona do grona Rady Ekspertów przy Radzie Reklamy.

Maria jest ekspertką w dziedzinie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej, własności przemysłowej, mediów i nowych technologii (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi), prawa prasowego, prawa filmowego i prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych i wizerunku, prawa znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów także w postępowaniach sądowych.

Doradza również w zakresie strategii ochrony prawno-autorskiej utworów, oznaczeń, wzorów, wynalazków, tajemnic handlowych i domen internetowych; umów dotyczących produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych, merchandisingowych i sponsorskich, marketingowych (reklamowych) oraz z domami mediowymi oraz dotyczących programów komputerowych lub systemów teleinformatycznych.

Klientów reprezentuje także w postępowaniach sądowych, sporach dotyczących m.in. naruszenia praw do znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz utworów (w tym programów komputerowych i utworów audiowizualnych), czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych, praw do domen internetowych, odpowiedzialności za treści zamieszczane w Internecie.

Ponadto jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego, w tym raportów dla International League of Competition Law.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją pozarządową, non-profit. Rada Reklamy została powołana w celu stworzenia, promocji i ochrony zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością reklamową na terytorium Polski oraz polscy przedsiębiorcy reklamujący się za granicą. W jej skład wchodzą stowarzyszenia branżowe (członkowie zwyczajni) i firmy (członkowie wspierający).

Rada Reklamy została powołana w celu stworzenia, promocji i ochrony zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością reklamową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polscy przedsiębiorcy reklamujący się za granicą.

Rada Ekspertów wspiera merytorycznie Radę Reklamy oraz opiniuje orzeczenia Komisji Etyki Reklamy, a także raporty roczne z działalności Rady.