Pomoc publiczna i fundusze unijne

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom przedsiębiorców, usługi świadczone przez WKB obejmują również doradztwo w zakresie pomocy publicznej. Dotyczy ono korzystania przez przedsiębiorców ze środków pochodzących z funduszy unijnych i krajowych, działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne na rzecz prywatnych przedsiębiorców, transakcji związanych z restrukturyzacjami grup kapitałowych, w których udziałowcem są spółki Skarbu Państwa (sprzedaż aktywów, wnoszenie aportów, obejmowanie udziałów itp.), doradztwa w zakresie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom przed dniem 1 maja 2004 r., oceny inicjatyw instytucji europejskich związanych z efektywnym wykorzystaniem funduszy unijnych z punktu widzenia pomocy publicznej, dokonywania oceny ryzyka „przejścia” obowiązku zwrotu pomocy publicznej na podmiot inny (np. inwestora) niż ten, który pomoc otrzymał, opiniowanie projektów umów, porozumień (np. związanych z realizacją inwestycji) w kontekście przyznawania przedsiębiorcom szczególnych uprawnień przez organy państwowe lub ze środków publicznych.

 

Ponadto Kancelaria doradza przedsiębiorcom w postępowaniach w sprawie pomocy publicznej wszczynanych wobec polskich przedsiębiorców przez Komisję Europejską oraz w postępowaniach prowadzonych przez podmiotami krajowymi, udzielającymi pomocy publicznej.

 

Członkowie zespołu WKB zajmującego się pomocą publiczną biorą udział w szkoleniach dotyczących różnych aspektów pomocy publicznej (jako słuchacze i prelegenci), organizowanych zarówno w Polsce jak i zagranicą.

 

Doświadczenie WKB związane z doradztwem w zakresie pomocy publicznej obejmuje w szczególności:

  • Przygotowywanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu pomocy publicznej, zarówno na zlecenie podmiotów prywatnych jak i publicznych (ministerstwa, urzędy marszałkowskie itp.);
  • Analizę możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków krajowych i unijnych w świetle przepisów o pomocy publicznej;
  • Analizę występowania pomocy publicznej w projektach dotyczących instrumentów inżynierii finansowej, realizowanych w Polsce w ramach regionalnych programów operacyjnych (projektu JEREMIE, JESSICA);
  • Analizę możliwości dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego swoich spółek zależnych, w tym, wykonujących zadania z zakresu szeroko pojętych usług w ogólnym interesie gospodarczym;
  • Ocenę restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia pomocy publicznej;
  • Ocenę ryzyka przejścia niedozwolonej pomocy publicznej na inny podmiot, np.: na nabywcę aktywów;
  • Ocenę działań podmiotów kontrolowanych przez instytucje państwowe z punktu widzenia przepisów pomocy publicznej (stosowanie testu prywatnego inwestora, wierzyciela itp.);
  • Ocenę wsparcia przyznanego przedsiębiorcom przed 1 maja 2004 roku;
  • Analizę sposobu ustalania rekompensat za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

 

WKB doradza Klientom również w zakresie funkcjonowania systemu realizacji programów operacyjnych, w szczególności w kontekście stosowania instrumentów inżynierii finansowej takich jak poręczenia, pożyczki i venture capital. Zespół WKB bierze czynny udział w realizacji inicjatywy Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises (JEREMIE), w szczególności poprzez tworzenie dokumentacji konkursowej, udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych w kwestiach związanych z wdrożeniem i realizacją inicjatywy. Ponadto, prawnicy kancelarii WKB opracowywali studium prawne wdrażania inicjatywy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA) w Polsce.

KONTAKT

Andrzej Wierciński

andrzej.wiercinski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00

 

Łukasz Czekański

lukasz.czekanski@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00