• przekształcenie umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony
  • upływ maksymalnego terminu skierowania do pracy pracowników tymczasowych
  • elektroniczne zwolnienia lekarskie

Uwaga! W listopadzie 2018 r. upływają 33 miesiące od momentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, na mocy której ustawodawca wprowadził maksymalny 33-miesięczny okres trwania umowy na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami.

Pracownicy zatrudnieni przed 22 lutego 2016 r. na podstawie pierwszej umowy na czas określony mogą pracować na podstawie tej umowy maksymalnie do 21 listopada 2018 r. W dniu 22 listopada 2018 r. zawarta z nimi umowa z mocy prawa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Przypominamy, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o prace na czas określony między tymi samymi stronami nie może przekraczać 33 miesięcy a łączna liczba takich umów nie może przekraczać trzech. Po przekroczeniu tych limitów, umowa o pracę na czas określony przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony (z pewnymi wyjątkami wskazanymi w Kodeksie pracy).

Ponadto, w listopadzie 2018 r. upływa 18 miesięcy od kiedy weszła w życie nowelizacja Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, na podstawie której ustawodawca wprowadził maksymalny 18-miesięczny okres skierowania pracownika tymczasowego do danego pracodawcy użytkownika, niezależnie od agencji kierującej daną osobę do pracy tymczasowej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, osoby skierowane do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i umowy prawa cywilnego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, mogą świadczyć taką pracę przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy
w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy, liczone od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów, tj. od dnia 1 czerwca 2017 r.

W praktyce oznacza to, że 30 listopada 2018 r. upływa maksymalny 18-miesięczny okres, przez jaki pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego.

Ponowne skierowanie tych samych osób jako pracowników tymczasowych do danego pracodawcy użytkownika jest możliwe dopiero po upływie kolejnych 18 miesięcy. Bez znaczenia pozostaje fakt skorzystania przez pracodawcę użytkownika z usług innej agencji zatrudnienia.

W wyniku nowelizacji Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, z końcem listopada 2018 r. zmienia się sposób wystawiania zwolnień lekarskich.

W okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 listopada 2018 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) lub pisemnej, na formularzu ZUS ZLA. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Tym samym, od 1 grudnia 2018 r. niezbędne będzie posiadanie przez płatnika składek profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od wyżej wspomnianej daty, płatnik składek będzie otrzymywał zwolnienia lekarskie tylko drogą elektroniczną.

Prawnicy z zespołu prawa pracy będą informować o kolejnych zmianach na bieżąco i odpowiedzą na wszelkie pytania.