W najnowszym numerze miesięcznika Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” ukazał się artykuł autorstwa prawniczek z kancelarii WKB Lawyers Anny Flagi-Martynek oraz Anety Citko pt. Czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zobowiązane jest do wymiany „zużytych” przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Autorki dokonały w nim szczegółowej analizy zagadnień związanych z odpowiedzialnością za przyłącza, postanawiając skupić się na kwestii posiadania przyłączy i odpowiedzialności za wymianę tych „zużytych”.

Publikacja bierze pod lupę kwestie związane z zakresem obowiązków przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi.

Uwzględniając naturalne zużywanie się elementów tych urządzeń, sytuacje, w których zajdzie konieczność ich wymiany będą coraz częstsze. Czy obowiązek ten spoczywa na odbiorcy usług czy przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym? Otoczenie prawne nie jest do końca jasne w tym zakresie. W opinii autorek to odbiorca usług odpowiadać ma za zapewnienie prawidłowego działania instalacji, które posiada, chyba że strony umówią się inaczej. Istnieje szereg argumentów przeciwko założeniu, że sam fakt włączenia przyłącza do sieci powoduje wejście w jego posiadanie przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

W ocenie prawniczek nawet przy przyjęciu niekorzystnej dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych interpretacji posiadania, nie oznacza to jeszcze z automatu, że za wymianę przyłączy odpowiadają te przedsiębiorstwa. Ustawa nie daje też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy wymiana przyłącza może być w każdej sytuacji uznana za obowiązek odbiorcy usług. Ekspertki w swoim opracowaniu pragnęły przybliżyć czytelnikom otoczenie prawne tego zagadnienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na argumenty wskazujące na zasadność dokonywania wymian tych już „wyeksploatowanych”.