POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przedstawiamy Państwu poniższą politykę, której celem jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Administratorem danych osobowych jest WKB Wierciński Kwieciński Baehr Spółka komandytowa („WBK”) z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066. Dane osobowe są przetwarzane przez WKB na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. WKB zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych, ustawie o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124) oraz ustawie o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145). W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z WKB pod adresem e-mail: biuro@wkb.pl.

W ramach swojej działalności WKB zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie :

a)  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, którym jest WKB: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez WKB lub w których WKB uczestniczy oraz o działalności WKB, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną wkb.pl;

b)  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez WKB z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z WKB;

c)  art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z WKB;

d)  art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WKB.

Przetwarzanie danych osobowych, w zależności od celu, może być dobrowolne (jednak może być konieczne dla realizacji tego celu) lub obowiązkowe. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga uzyskania od Państwa uprzedniej zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez WKB, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby WKB przetwarzało Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów WKB związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z wykonaniem umowy, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Alerty prawne oraz wiadomości zawierające inne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy WKB, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu WKB na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Dane osobowe przetwarzane przez WKB mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") w celu wykonania zobowiązań umownych. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, WKB zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie wkb.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu przez Państwa zmodyfikowanej polityki prywatności.