Przetargi prowadzone w imieniu klientów WKB
Opis

Dostawa Urządzeń Mobilnych z Akcesoriami oraz Transmisją Danych,
Signature padów i Licencji dla Poczty Polskiej S.A

Zamawiający

Poczta Polska S.A.

Pełnomocnik Zamawiającego

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Data publikacji

26.02.2016r.

 

Załączniki

 

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy

 

Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego - Formularz Cenowy

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zastrzeżenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu głównych usług/ dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz Techniczny

Załącznik nr 1 do OPZ - Opis warunków oraz scenariuszy testów Urządzeń

Załącznik nr 2 do OPZ - Zestawienie liczby Urządzeń

Załącznik nr 3 do OPZ - Zdjęcia poglądowe etui do tabletu

Załącznik nr 4 do OPZ - Wykaz urządzeń dostarczonych na podstawie Umowy Pilotażowej

Załącznik nr 1 do Umowy - Definicje

Załącznik nr 4 do Umowy - Zmiana kosztów realizacji zamówienia - wniosek

Załącznik nr 5 do Umowy - Protokół Odbioru

Załącznik nr 6 do Umowy - Gwarancja, Usługi Gwarancyjne

Załącznik nr 6a do Umowy - Minimalne Funkcjonalności Aplikacji Wsparcia

Załącznik nr 8 do Umowy - Ochrona informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A.

Załącznik nr 9 do Umowy - Lista osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą

Załącznik nr 10 do Umowy - Wykaz osób realizujących Przedmiot Umowy po stronie Wykonawcy

Załącznik nr 11 do Umowy - Testy Akceptacyjne

Załącznik nr 12 do Umowy - Lista Urządzeń objętych Usługą Pogwarancyjną

Załącznik nr 13 do Umowy - Obsługa dostaw przez Wykonawcę

Sprostowanie ogłoszenia

Zawiadomienie o wniesieniu odwołań

Odwołanie Orange Polska SA - cz. 1

Odwołanie Orange Polska SA - cz. 2

Odwołanie T-Mobile Polska SA

Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 3 do OPZ - Zdjęcia poglądowe etui do tabletu

Załącznik nr 5 do OPZ - Logotyp Poczty Polskiej SA

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego_Formularz cenowy

Załącznik nr 10 do SIWZ_Formularz Techniczny

Odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Odwołanie Polkomtel

Informacja o zmianie SIWZ

Informacja o otwarciu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opis

Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, realizację usług na terminalach oraz dzierżawę terminali

Zamawiający

 Poczta Polska S.A.

Pełnomocnik Zamawiającego

 WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

Data publikacji

 17.12.2015 r.

 

Załączniki:

 

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik_nr_ 1_do_SIWZ_Formularz ofertowy

 

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Zastrzeżenie dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

 

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wzór wykazu głównych usług
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Wzór oświadczenia – lista podmiotów należących do tej samej grupy
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Umowa
Załącznik_nr_3_do_Umowy_Ochrona informacji i zasobów Poczty Polskiej S.A.
Załącznik_nr_4_do_Umowy_Zmiana kosztów realizacji zamówienia - Wniosek
Załącznik_nr_1_OPZ_protokół terminale kart płatniczych
Załącznik_OPZ_lista punktów do kart płatniczych
Odpowiedź na pytanie wykonawcy_30122015
Odpowiedź na pytanie wykonawcy_2__30122015
Odpowiedź na pytanie wykonawcy_04012016
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 05012016

Odpowiedzi na pytania_19012016

Informacja o zmianie SIWZ_19012016

Załącznik nr 3 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia po zmianach_19012016

Załącznik nr 8 do SIWZ_Umowa po zmianach_19012016

Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy po zmianach_19012016

Odpowiedź na pytanie_21.01.2016

Informacja o zmianie terminu składania ofert_22012016

Odpowiedzi na pytania 23.01.2016

Informacja o zmianie SIWZ 23.01.2016

Wyniki postępowania