Wioleta Polak

radca prawny, partner wioleta.polak@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Kieruje zespołem prawa pracy oraz współpracuje z zespołem prawa zamówień publicznych.


Ma doświadczenie m.in. w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zakładów pracy (w tym o charakterze transgranicznym), zasad wynagradzania (m.in. w sektorze bankowym) oraz zwolnień grupowych.


W ramach swojej praktyki obejmującej doradztwo z zakresu zamówień publicznych zapewnia bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamawiających klasycznych i sektorowych, włącznie z reprezentacją w KIO i przed sądami powszechnymi.


Jest jedną z niewielu ekspertek łączących doświadczenie w sprawach związanych z prawem pracy z obszarem zamówień publicznych.


Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka publikacji zarówno z zakresu prawa pracy (m.in. podręcznika „Social Media and Employment Law. An International Survey” – Kluwer Law International, 2015), jak i prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z tematów związanych z tymi dziedzinami prawa.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


 • Doradztwo na rzecz jednego z największych polskich banków w zakresie prawno-pracowniczych aspektów przejęcia innego banku, w tym w kwestiach dotyczących ujednolicania warunków wynagradzania, ochrony pracowniczej, funkcjonowania rad pracowniczych oraz związków zawodowych;
 • Udział w tworzeniu jednolitego systemu motywacyjnego dla kluczowych pracowników firmy będącej liderem na rynku nieruchomości, obejmującego trzy różne jurysdykcje;
 • Doradztwo na rzecz spółki będącej liderem w produkcji wyrobów medycznych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej proces zwolnień grupowych (w tym opracowywanie strategii działania, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,  opracowanie i wdrażanie instrumentów motywacyjnych dla pracowników);
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży IT, polegające na opracowaniu innowacyjnej polityki w zakresie sposobu świadczenia pracy i rozliczania czasu pracy;
 • Doradztwo na rzecz placówki dyplomatycznej w zakresie różnych aspektów restrukturyzacji zatrudnienia, w tym pomoc w przygotowywaniu strategii procesu, udzielanie bieżących porad prawnych oraz prowadzenie negocjacji z pracownikami;
 • Doradztwo na rzecz spółki świadczącej usługi pocztowe w stworzeniu koncepcji prawnej umożliwiającej zatrudnianie więźniów na podstawie skierowania do pracy oraz świadczenie bieżącej obsługi prawnej na etapie wdrażania koncepcji;
 • Doradztwo na rzecz spółki z sektora energetycznego w ramach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym przejścia części zakładu pracy oraz transferu niestandardowych zobowiązań wobec byłych pracowników (w tym zobowiązań o charakterze socjalnym);
 • Doradztwo na rzecz szeregu spółek pod kontrolą Skarbu Państwa w zakresie wdrażania przepisów tzw. nowej ustawy kominowej, w tym kształtowania zasad wynagrodzenia członków zarządu oraz przyznawania świadczeń dodatkowych;
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy na rzecz spółki z branży lotniczej, m.in. przy wprowadzaniu zmian w ramach istniejącej struktury zatrudnienia, sporządzaniu umów dotyczących świadczenia pracy, regulaminów pracy i wynagradzania, umów o zakazie konkurencji oraz umów szkoleniowych;
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży budowlanej w zakresie sporów z pracownikami: opracowywanie strategii procesowej, doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników i współpracowników oraz rozwiązywania umów;
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży wodociągowej przy sporach z pracownikami dotyczących trybu rozwiązania umowy o pracę w związku z rażącym naruszeniem przez nich obowiązków pracowniczych
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży energetycznej na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ponad 20 tys. liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji elektroenergetycznych;
 • Reprezentowanie wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach spornych związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych;
 • Udział w przygotowaniu opracowania dotyczącego rekomendowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozwiązania obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: