Marta Midloch

radca prawny, doradca marta.midloch@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych, jest członkiem zespołu fuzji i przejęć. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej.


Jej doświadczenie obejmuje doradztwo na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców (w tym z uwzględnieniem usług doradztwa na rzecz partnerów konsorcjum, obejmującego dobór optymalnej formuły współpracy, przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum, bieżącą współpracę w ramach konsorcjum). Doradza klientom m.in. z sektorów: energetycznego, gazowo-paliwowego, drogowego, kolejowego oraz transportu publicznego.


Specjalizuje się także w doradztwie prawnym w ramach transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji sprzedaży oraz nabycia udziałów/akcji spółek (również publicznych) i przedsiębiorstw. Doradza również w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych.Przykładowe doświadczenie

Projekty infrastrukturalne

 • Doradztwo na rzecz Winergy Potęgowo sp. z o.o. (grupa Cerac) przy inwestycji polegającej na budowie dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 200 MW, obejmujące m.in. przygotowanie projektów umów BOP (Balance of Plant) oraz negocjacje z wykonawcami;
 • Doradztwo na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. w związku z inwestycją „Budowa Zajezdni Franowo”;
 • Doradztwo na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. przy inwestycji polegającej na wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania AMI;
 • Doradztwo na rzecz spółek z grupy Energix przy inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej;
 • Doradztwo w ramach przygotowania części prawnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie inwestycji budowa terminalu LNG w Świnoujściu, reprezentowanie jednego z oferentów w negocjacjach z zamawiającym w tym postępowaniu;
 • Doradztwo na rzecz wykonawców w procesie budowlanym dotyczącym inwestycji drogowych (w tym budowy dwóch odcinków A1, odcinka A4, dwóch odcinków S5);
 • Doradztwo na rzecz zamawiającego w projektach inwestycyjnych w kolejnictwie (modernizacja dwóch odcinków linii kolejowej E-30);
 • Doradztwo w zakresie wielu inwestycji kubaturowych i liniowych, w tym gazociągów;
 • Doradztwo dla wykonawcy przy budowie bloków energetycznych;
 • Doradztwo dla zamawiającego przy inwestycjach związanych z budową oraz modernizacją bloków energetycznych;
 • Doradztwo w negocjacjach umów dostaw gazów technicznych;
 • Doradztwo w negocjacjach umów dostawy kotłów odzyskowych oraz turbin gazowo-parowych.Fuzje i przejęcia / rynki kapitałowe

 • Doradztwo związane z wdrożeniem Rozporządzenia MAR w spółkach publicznych, w tym prowadzenie szkoleń z tym związanych, opracowanie indywidulanych standardów raportowania oraz regulaminów obiegu informacji w ramach struktury organizacyjnej emitentów i grupy kapitałowej;
 • Opracowanie struktury transakcji pośredniego nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki publicznej z sektora energetycznego, przygotowanie projektów dokumentów transakcyjnych, doradztwo na rzecz kupującego w negocjacjach dotyczących przedmiotowej transakcji, doradztwo w ramach zamknięcia transakcji;
 • Doradztwo przy przejęciach spółek z branży drogowej, hydrotechnicznej, budownictwa kubaturowego;
 • Prowadzenie procesów przekształceń spółek osobowych i kapitałowych, w tym także spółek zagranicznych;
 • Doradztwo przy inkorporacji spółek zagranicznych, w tym SPV cypryjskich, luksemburskich, szwedzkich, spółki kanadyjskiej;
 • Przeprowadzenie analiz due diligence spółek z branży budowlanej, drogowej, hydrotechnicznej, energetycznej (m.in. projektów związanych z budową farm wiatrowych), w tym także spółek zagranicznych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: