WKB LEGAL ALERT | Zmiany w podatkach od stycznia 2019 r.

11/2018


W styczniu 2019 roku wejdzie w życie pakiet zmian w ustawach o PIT, CIT oraz Ordynacji Podatkowej. Nowelizacje wymagają zaimplementowania stosownych zmian w polityce oraz rozliczeniach podatkowych w celu zabezpieczenia ich poprawności. Zmiany będą miały wpływ na szereg obszarów podatkowych, a ich szczegóły prezentujemy poniżej.


Wprowadzenie tzw. ulgi „IP box” (PIT i CIT)

Opodatkowanie preferencyjną 5% stawką podatku PIT oraz CIT dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (m.in. patentu, dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek).  Podstawą opodatkowania będzie kwalifikowany dochód ustalany zgodnie z zasadami wskazanymi w projektowanych przepisach. Podatnik, który zdecyduje się skorzystać z nowej ulgi, będzie musiał prowadzić ewidencję rachunkową, która umożliwi obliczenie tej podstawy opodatkowania.


Zmiany w zakresie poboru tzw. „podatku u źródła” (PIT i CIT)

Do wysokości PLN 2 mln mają więc obowiązywać dotychczasowe zasady poboru podatku (tj. obowiązujące obecnie zasady stosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień), a z chwilą przekroczenia kwoty PLN 2 mln płatnik będzie musiał spełnić dodatkowe warunki formalne – składać organom podatkowym oświadczenie. Będzie w nim stwierdzał, że:

‒ ma dokumenty wymagane przez przepisy potwierdzające zasadność zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku,

‒ przeprowadził weryfikację kontrahenta i nie wynikają z niej okoliczności, które wykluczają zastosowanie stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku.

Jeśli płatnik nie spełni nowych obowiązków formalnych (w szczególności nie złoży organom oświadczenia), to nie będzie mógł stosować preferencyjnych stawek podatku ani zwolnień. Będzie musiał pobrać podatek według stawek wynikających z krajowych przepisów o PIT lub CIT.


Obniżona stawka CIT – 9%

Dla małych podatników CIT (których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości EUR 1 200 000) zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku w wysokości 9%.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej – CFC (PIT i CIT)

Doprecyzowanie przepisów i podniesienie ich efektywności w odniesieniu do zagranicznej spółki kontrolowanej (teraz nazywanej zagraniczną jednostką kontrolowaną) oraz definicja kontroli.

Doprecyzowanie definicji „kontroli ekonomicznej” jako prawa do uczestnictwa w zysku oraz „kontroli faktycznej” jako kontroli wynikającą z powiązań umownych.


Wprowadzenie rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności (PIT i CIT)

Koszty nabycia wierzytelności bądź pakietu wierzytelności będą rozpoznawane „wprost” w kwocie odpowiadającej kwocie uzyskanego z niej przychodu, do momentu zrównania się przychodu ze spłaty wierzytelności (pakietu wierzytelności) z kwotą poniesionego na jej (ich) nabycie wydatku.


Opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych (PIT i CIT)

Opodatkowanie dochodu pochodzącego ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze lub wolnym rynku. Na równi ze sprzedażą traktowana będzie zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.


Konwersja długu na kapitał (PIT i CIT)

Doprecyzowanie wysokości kosztów uzyskania przychodu w związku z konwersją długu na kapitał. Projekt przewiduje, że podatnicy będą mogli uwzględnić wartość zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania do spółki, pod warunkiem że dojdzie do faktycznego otrzymania pożyczki.


Wprowadzenie tzw. „Exit tax” (PIT i CIT)

Opodatkowanie niezrealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku  z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów lub ze zmianą rezydencji podatkowej.


Zmiany w zakresie cen transferowych

Znaczące zmiany w zakresie cen transferowych, m.in. zmiana definicja podmiotu powiązanego, podniesienie progów dokumentacyjnych oraz wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń „safe harbour”.


Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej (PIT i CIT)

Wprowadzenie całego szeregu zmian w zakresie rozliczania kosztów leasingu, najmu samochodów osobowych oraz kosztów używania samochodów osobowych do działalności mieszanej. W przypadku aut wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych odliczyć będzie można tylko 75% proc. wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu. Całość (100 proc.) wydatków będzie można odliczyć tylko wtedy, gdy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.


Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania – GAAR (Ordynacja podatkowa)

Po nowelizacji, klauzula będzie stosowana gdy głównym lub jednym z głównych celów przeprowadzenia czynności było osiągnięcie korzyści podatkowej. Zmiany nastąpią też w zakresie ustalania sztuczności działania podatnika, np. czy sposób działania podatnika był sztuczny może wskazywać występowanie sytuacji w której osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwierciedlenia w ryzyku gospodarczym poniesionym przez dany podmiot.

Wprowadzenie odpowiedzialności płatnika.

Automatyczne wygaszenie interpretacji indywidulanych, których przedmiotem są przepisy podatkowe mające na celu optymalizacje podatkowe.

  • Obowiązkowe ujawnienie (MDR)

Wprowadzony zostanie obowiązek raportowania schematów podatkowych. Zostanie on nałożony przede wszystkim na tzw. promotorów - m.in. na doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów.


Rekomendowanymi działaniami w odniesieniu do powyższych zmian jest kompleksowa weryfikacja oraz odpowiednia zmiana polityki oraz rozliczeń podatkowych w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka negatywnych konsekwencji finansowych.


Na dalsze pytania odpowiedzą eksperci z zespołu prawa podatkowego WKB:


Łukasz Czekański
doradca podatkowy, counsel

lukasz.czekanski@wkb.pl

Daria Bidelska
radca prawny

daria.bidelska@wkb.pl

WKB Legal Alert 11/2018 | Zmiany w podatkach od 2019 r. materiał do pobrania.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00