WKB LEGAL ALERT | Zmiany w funkcjonowaniu KRS

– TYLKO DO 30 WRZEŚNIA MOŻNA SKŁADAĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWE W DOTYCHCZASOWEJ FORMIE


09/2018


Z powodu nowych zasad składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”) obowiązujących od 15 marca b.r. (pisaliśmy o nich w marcowym wydaniu Legal Alertu) wiele spółek ma opóźnienia i nie zdążyło jeszcze złożyć swoich sprawozdań finansowych za 2017 r.  Dotyczy to zwłaszcza spółek, które nie posiadają dalejżadnego członka z numerem PESEL w zarządzie. Tymczasem już 1 października 2018 r. wchodzą w życie kolejne zmiany wprowadzone tą samą nowelizacją. Przewidują one dalej idące obowiązki dla zarządów spółek, ponieważ nie tylko składanie, ale także sporządzanie sprawozdań finansowych ma odbywać się elektronicznie. Oznacza to, że dotychczasowa praktyka sporządzania sprawozdań finansowych w formie papierowej, w tym podpisywanie ich tradycyjnie, a następnie ich składanie w KRS w formie skanów, zostanie wyeliminowana.


Dodatkowo sprawozdania finansowe będą musiały być przygotowane według układu i formatu opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Aktualnie propozycje struktur logicznych oraz formatu sprawozdań finansowych znajdują się na etapie konsultacji organizowanych przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.


Zmiany powodują, że obowiązek posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP dotknie znacznie szerszą grupę osób niż dotychczas. Do tej pory tylko jeden członek zarządu musiał legitymować się takim podpisem. Od 1 października b.r. wszystkie osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego, a zatem wszyscy członkowie zarządu spółki oraz osoba upoważniona do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będą musiały posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP.


Zmiany obejmą również biegłych rewidentów i firmy audytorskie, którzy – począwszy od 1 października 2018 r. – powinni wydawać opinie z obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Opinia z badania sprawozdania będzie zatem wymagać kwalifikowanego podpisu elektronicznego audytora.


Co istotne, od 1 października 2018 r. zniknie obowiązek odrębnego składania sprawozdań finansowych do organów podatkowych. Dokumenty te z chwilą ich przesłania do KRS poprzez system teleinformatyczny i zdeponowania w tzw. repozytorium będą automatycznie przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, skąd będą pobierane przez urzędy skarbowe.


Dla większości spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i które zdążyły już złożyć sprawozdanie finansowe w KRS, powyższe zmiany będą odczuwalne dopiero w przyszłym roku, przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r. Najbardziej dotknięte zmianami będą natomiast spółki, które mają opóźnienia i nie zdążą ze złożeniem sprawozdań finansowych za 2017 r. przed 30 września, np. z powodu przedłużającego się postępowania o nadanie numeru PESEL dla członka zarządu. W ich wypadku może się okazać, że konieczne będzie ponowne sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. według nowych zasad. Powstają wątpliwości co do dalszych konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe zostało w międzyczasie zbadane i zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie).


Na dalsze pytania odpowiedzą prawnicy z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego:


Anna Wojciechowska                                 

radca prawny, partner

anna.wojciechowska@wkb.pl
Karina Chrostowska

adwokat

karina.chrostowska@wkb.pl
Krzysztof Wawrzyniak

adwokat

krzysztof.wawrzyniak@wkb.pl

WKB Legal Alert 09/2018 | Zmiany w KRS materiał do pobrania.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00