WKB LEGAL ALERT | Nowelizacja ustawy o odpadach – konieczność aktualizacji zezwoleń odpadowych

07/2018


Trwają intensywne prace parlamentarne nad projektem ustawy z  dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Spodziewać się można, że nowe rozwiązania w najbliższym czasie wejdą w życie, co w istotny sposób oddziaływać będzie na sytuację prawną podmiotów dysponujących zezwoleniami odpadowymi oraz ubiegających się o takie zgody administracyjne.

AKTUALIZACJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ ODPADOWYCH

Ustawodawca w projektowanej ustawie zobowiązuje adresatów zezwoleń odpadowych do ich dostosowania do nowych wymogów przewidując na dopełnienie tego wymogu dość krótkie terminy. Co więcej, uwzględniając, że są one takie same dla wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami, spodziewać się można trudności z ich sprawną obsługą przez organy administracji wynikającą z nagromadzenia się wielu spraw w zbliżonym czasie. Terminy te są następujące:

  • 1 rok na dostosowanie –  prowadzący instalację, którzy dysponują pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Zaniedbanie tego obowiązku skutkować będzie wygaśnięciem pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarowania odpadami.
  • 12 miesięcy na dostosowanie –  posiadacze odpadów, już dysponujący zezwoleniem na zbieranie odpadów / zezwoleniem na przetwarzanie odpadów / zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów / pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zaniedbanie tego obowiązku skutkować będzie wygaśnięciem ww. decyzji w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów. Jeżeli natomiast nie zostanie ustanowione (lub ustanowione nienależycie), to zezwolenie zostanie przez organ cofnięte.
  • 6 miesięcy na dostosowanie – posiadacze odpadów, już dysponujący zezwoleniem na zbieranie odpadów / zezwoleniem na przetwarzanie odpadów / pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów / pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów.

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZEZWOLEŃ ODPADOWYCH W TOKU

Co także istotne, toczące się postępowania w sprawach o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów oraz decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, jeżeli nie zakończyły się przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań, prowadzone będą w oparciu o nowe przepisy (art. 9 projektu ustawy).


Oznaczać to może, obok konieczności spełnienia szeregu nowych wymogów, takich jak np. ustanowienia stosownego zabezpieczenia roszczeń, także zmianę organu, który będzie właściwy do udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jeżeli maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg, będzie nim marszałek województwa (art. 1 pkt 3) lit. a) w zw. a art. 15 projektu ustawy).


Dokumentacja sprawy zostanie w takim przypadku przekazana do marszałka województwa przez organ prowadzący postępowanie do tej pory, na co ustawodawca przewidział termin miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Co korzystne dla wnioskodawców, czynności już dokonane w danym postępowaniu pozostaną w mocy i nie będzie trzeba ich powtarzać.

_____


Na pytania związane z poruszonymi zagadnieniami odpowie zarządzający praktyką ochrony środowiska:


  dr Sergiusz Urban

  prawnik, counsel

  sergiusz.urban@wkb.pl

WKB Legal Alert 07/2018 | Zmiany w prawie odpadowym - materiał do pobrania.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00