WKB WSPIERA FOTOGRAFKĘ ALEKSANDRĘ KACZKOWSKĄ W SPORZE O OCHRONĘ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I OSOBISTYCH

W dniu 13 lipca 2017 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie dotyczącej bezprawnego wykorzystania zdjęć fotografki Aleksandry Kaczkowskiej przez wydawcę czasopisma poświęconego tematyce muzycznej. SN uchylił w nim wcześniejszy wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.


Spór sądowy pomiędzy fotografką a byłym już wydawcą czasopisma muzycznego toczy się od 2011 roku i dotyczy naruszenia praw autorskich artystki do zdjęcia przedstawiającego znanego wykonawcę muzyki rockowej.


Zdjęcie – zamówione przez wydawcę w jednej z firm fotograficznych i wykonane przez powódkę – miało zostać wykorzystane jako tzw. „edytorial” do tekstu zamieszczonego w jednym numerze czasopisma. Wbrew pierwotnym ustaleniom wydawca opublikował jednak fotografię nie jako ilustrację tekstu, ale na okładce. Zdjęcie pojawiło się następnie w sześciu numerach pisma jako całostronicowy nośnik reklam („advertorial”) – wydawca zamieścił na nim logo banku, napoju oraz wizerunki kilku albumów muzycznych.


Artystka zdecydowała się dochodzić swoich praw na drodze sądowej, zarzucając wydawcy naruszenie jej autorskich praw osobistych i majątkowych. Po oddaleniu pozwu przez Sąd I instancji sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, który przyznał rację powódce i zmienił wyrok, uznając, że doszło do naruszenia autorskich praw majątkowych fotografki i zasądził na jej rzecz odszkodowanie. Jednocześnie jednak nie dopatrzył się naruszenia jej autorskich praw osobistych.


Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem, powódka wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który wyrokiem z dnia 13 lipca b.r. (sygn. I CSK 708/16) uwzględnił skargę kasacyjną w całości.


Uzasadniając ustnie swoje rozstrzygnięcie, SN wskazał między innymi, że naruszenie autorskich praw majątkowych, polegające na publikacji zdjęcia w zakresie i w sposób sprzeczny z intencją autorki, automatycznie pociąga za sobą naruszenie przysługujących jej autorskich praw osobistych. Ponadto – zdaniem Sądu Najwyższego – Sąd Apelacyjny, dokonując oceny tego, czy doszło do naruszenia autorskich praw osobistych powódki, niezasadnie odwołał się do kryterium przeznaczenia dzieła i zwyczajów panujących na rynku wydawniczym. Sąd powinien był bowiem w pierwszej kolejności zbadać, jaka była wola powódki co do sposobu publikacji zdjęcia. Dopiero gdyby uznał, że powódka w ogóle nie określiła warunków korzystania ze zdjęcia, Sąd mógłby odwołać się do ogólnie obowiązujących zwyczajów.


Powódkę w sprawie reprezentują: adwokat Agnieszka Wiercińska-Krużewska (senior partner), radca prawny Aleksandra Wędrychowska-Karpińska (partner) i adwokat Maria Obara-Piszewska (senior associate) z zespołu własności intelektualnej.


Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie zarówno dla praktyki, jak i teorii prawa autorskiego, w szczególności w zakresie charakteru relacji praw autorskich osobistych z prawami majątkowymi. Z tego powodu jest również przedmiotem zainteresowania prasy i portali tematycznych – o sprawie pisały m.in. Rzeczpospolita" oraz portale LEX.pl oraz Lookreatywni.pl.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00