Pozew przeciwko MPK w Poznaniu o zapłatę ponad 24 milionów złotych prawomocnie oddalony

W dniu 11 maja 2017 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok oddalający apelację Elektrobudowa S.A. w sprawie przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Poznaniu sp. z o.o. o zapłatę kwoty 24.701.601,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi od czerwca 2015 roku. Wcześniej (w lutym 2017 roku) w bliźniaczej sprawie o zapłatę 76.782,01 zł wraz z odsetkami apelacja powoda również została oddalona.


Spór dotyczył zapłaty wynagrodzenia za realizację zamówienia publicznego - budowy zajezdni tramwajowej os. Franowo w Poznaniu, której wykonawcami było konsorcjum w składzie ZUE S.A. (Lider) i Elektrobudowa S.A.


Sprawa obejmowała m.in. dyskusyjne w orzecznictwie zagadnienia dotyczące prawidłowego sposobu spełnienia świadczenia przez zamawiającego w sytuacji, gdy w toku inwestycji wystąpiły różnice między postanowieniami umowy o realizację zamówienia publicznego i umowy konsorcjum dotyczące podmiotu na rzecz którego zamawiający powinien dokonać zapłaty wynagrodzenia.


Sąd Apelacyjny przychylił się do argumentacji MPK w Poznaniu uznając, że jakiekolwiek zmiany umowy konsorcjum w toku inwestycji nie wpływają na treść umowy o realizację zamówienia. W wyroku Sąd stwierdził również, że strony mogą w granicach swobody umów nadać świadczeniu pieniężnemu charakter świadczenia niepodzielnego - jest to teza o dużym znaczeniu dla obrotu gospodarczego.


Wyrok prawomocnie zakończył kilkuletni spór obejmujący zagadnienia typowe dla sporów budowlanych. Orzeczenie może mieć istotny wpływ na utrwalenie standardów dotyczących dobrych praktyk przy realizacji i rozliczaniu zamówień publicznych na roboty budowlane wykonywane przez konsorcjum wykonawców.


MPK w Poznaniu reprezentowana była w sprawie przez prawników WKB: adwokata Jordana Zafirowa i adwokata Bartłomieja Jankowskiego wspieranych przez radcę prawnego Martę Midloch i aplikantkę radcowską Agatę Kukawkę.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00