Sukces WKB przed Sądem Najwyższym w precedensowej sprawie dotyczącej dywersyfikacji dostaw gazu

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok uwzględniając wnioski zawarte w skardze kasacyjnej sporządzonej przez kancelarię WKB reprezentującą w postępowaniu jedną z największych spółek polskiego sektora gazu ziemnego. Sprawa dotyczyła rzekomego naruszenia przez Klienta warunków koncesji w zakresie maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w każdym z lat objętych postępowaniem. Sąd Najwyższy stwierdził, że nie doszło do naruszenia warunków koncesji i uchylił nałożoną na naszego Klienta karę pieniężną .


Wyrok Sądu Najwyższego wieńczy trwające ponad pięć lat postępowanie, w którym Klient na każdym z etapów był reprezentowany przez WKB. 


Sprawa miała charakter precedensowy gdyż po raz pierwszy Sąd Najwyższy dokonał tak szerokiej analizy przepisów Prawa energetycznego odnoszących się do dywersyfikacji dostaw gazu i bezpieczeństwa energetycznego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.


Wydany przez Sąd Najwyższy wyrok jest ważny dla sektora gazu ziemnego i może mieć istotne znaczenie w kontekście prowadzonych aktualnie prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem dotyczącym dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.


Klienta na rozprawie reprezentowali dr hab. Jakub Pokrzywniak i dr Tomasz Kwieciński.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00