Dane osobowe

Rosnąca świadomość konsumentów dotycząca bezpiecznego przetwarzania danych oraz nowe unijne regulacje w tym obszarze powodują, że zagadnienia związane z ochroną danych osobowych odgrywają coraz większą rolę w działalności przedsiębiorców. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) rozszerza tymczasem jednocześnie zakres obowiązków przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe oraz kompetencje organu nadzoru, przewidując możliwość nałożenia surowych sankcji za naruszenie przepisów.


Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów kancelaria WKB oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, obejmujące w szczególności dostosowanie działalności przedsiębiorstw i podmiotów publicznych do wymogów unijnego rozporządzenia oraz rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Eksperci WKB mają również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych przed organem regulacyjnym oraz w postępowaniach sądowych.

Wspieramy przedsiębiorców oferując doradztwo obejmujące:

 • Audyt prawny ochrony danych osobowych (w tym audyt powdrożeniowy) w którego zakres wchodzą m.in.: analiza procesów przetwarzania danych osobowych i dokumentacji obowiązującej w organizacji oraz opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące dalszych działań.
 • Badanie prawne due diligence w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z opracowaniem raportu identyfikującego ryzyka prawne.
 • Wsparcie inspektora ochrony danych/osoby wyznaczonej do działań w zakresie ochrony danych w zakresie m.in. wniosków o realizację praw osób, których dane są przetwarzane, stosowania przepisów prawa oraz wdrażania wymaganych lub rekomendowanych rozwiązań, weryfikacji umów z podmiotami trzecimi.
 • Monitoring aktualności dokumentacji w oparciu o ciągłe monitorowanie zmian w przepisach regulujących zasady ochrony danych osobowych oraz cykliczną komunikację zawierającą w szczególności rekomendacje dotyczące potrzeby uaktualnienia procedur wewnętrznych.
 • Udział prawnika w procesie tworzenia usługi lub produktu (privacy by design) poprzez aktywny udział w procesie projektowym, szacowanie ryzyk wynikających z wdrożenia usługi lub produktu i przedstawianie rekomendacji dotyczących ich ograniczenia oraz przygotowanie lub opiniowanie dokumentów (takich jak regulaminy i warunki sprzedaży).
 • Reprezentacja w trakcie kontroli organu nadzorczego lub na etapie postępowania sądowego (w tym podczas kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, postępowań administracyjnych wszczętych przez organ nadzoru, postępowań przed sądem administracyjnym oraz postępowań cywilnych.


Doradzaliśmy:

 • jednemu z największych polskich banków w dostosowaniu działalności do wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych („RODO”);
 • polskiej spółce z grupy międzynarodowej korporacji, która stworzyła i jest właścicielem aplikacji służącej do zamawiania usług transportu samochodowego poprzez kojarzenie pasażerów z kierowcami, przy kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • spółce z grupy FMCG będącej producentem m.in. jednego z popularnych napojów energetycznych przy kompleksowym wdrożeniu wymagań RODO;
 • międzynarodowemu przedsiębiorstwu zajmującemu się produkcją telewizyjną i filmową przy dostosowaniu produkcji programów i seriali (m.in. najpopularniejszych polskich programów typu reality show i talent show) do wymagań RODO (nasze wsparcie obejmowało również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych);
 • jednemu z wiodących światowych ubezpieczycieli, liderowi w sektorze ubezpieczeń życiowych w Europie przy opracowaniu modelu nabywania leadów na potrzeby marketingu produktów i wyborze najbardziej efektywnego prowadzenia działań marketingowych;
 • wiodącemu organizatorowi i dostawcy programów lojalnościowych dla pracowników w kompleksowym dostosowaniu świadczonych usług do przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

REKOMENDACJE

Kancelaria WKB otrzymała wyróżnienie w rankingu kancelarii regulacyjnych 2017 przygotowanym przez analityków Polityki INSIGHT w kategorii Dane osobowe.


PUBLIKACJE

Ochrona danych osobowych, Adam Frąckowiak, „Energia elektryczna”, lipiec 2017, str. 10-13;


RODO: Na jakie zmiany powinny się przygotować przedsiębiorstwa wod.-kan.?, Maciej Szambelańczyk, Portal Samorządowy, czerwiec 2017;