Life Sciences

Praktyka Life Sciences jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy oczekują połączenia praktycznej znajomości sektora ochrony zdrowia ze specjalistyczną wiedzą z innych dziedzin prawa m.in. prawa konkurencji, własności intelektualnej, zamówień publicznych, fuzji i przejęć, ubezpieczeń, rozwiązywania sporów i prawa pracy. Dlatego też do realizacji złożonych projektów tworzymy multidyscyplinarne zespoły, które zapewnią klientom z branży farmaceutycznej i medycznej kompleksową usługę prawną.

W ramach praktyki Life Sciences oferujemy doradztwo prawne we wszystkich aspektach funkcjonowania podmiotów z branży farmaceutycznej i medycznej, w tym między innymi:

  • Doradztwo regulacyjne dla spółek z sektora farmaceutycznego – produkty lecznicze, wyroby medyczne, refundacja, badania kliniczne, reklama, compliance.
  • Doradztwo regulacyjne dla podmiotów leczniczych – tworzenie i funkcjonowanie podmiotów leczniczych, spory z Narodowym Funduszem Zdrowia, postępowania odwoławcze i spory sądowo-administracyjne, odpowiedzialność podmiotów leczniczych i lekarzy.
  • Doradztwo regulacyjne dla spółek z sektora FMCG – postępowania notyfikacyjne, postępowania przed GIS i pozostałymi organami nadzoru, bezpieczeństwo żywności i kosmetyków.
  • Doradztwo w procesie fuzji i przejęć – inwestorzy indywidualni, branżowi, private equity, venture capital, samorządy.
  • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji – ochrona konkurencji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
  • Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej – umowy licencyjne, znaki towarowe.
  • Doradztwo w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – przygotowywanie postępowań i ofert przetargowych, postępowania odwoławcze przed KIO, postępowania administracyjne i sądowe.
  • Doradztwo legislacyjne – doradztwo w zakresie procesu legislacyjnego, konsultacje projektów ustaw i rozporządzeń, monitoring zmian legislacyjnych, udział w konsultacjach publicznych.
  • Doradztwo dla podmiotów z branży ubezpieczeniowej – doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieci POZ, AOS i szpitali, abonamenty, dodatkowe ubezpieczenia.