Rynki kapitałowe

Kancelaria WKB doradza w zakresie publicznych ofert papierów wartościowych oraz wprowadzania spółek do obrotu na rynku regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) i alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Oferujemy także bieżącą obsługę i pomoc prawną na rzecz spółek publicznych.


W ramach świadczonych usług kancelaria WKB przygotowuje prospekty oraz memoranda emisyjne, raporty okresowe i bieżące, reprezentuje spółki przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW).


Atutem WKB jest wszechstronność w dziedzinie prawa gospodarczego pozwalająca nie tylko na skuteczne przeprowadzenie procesu IPO, ale również przygotowanie spółki do wejścia na giełdę. W procesie przygotowania emitenta do IPO prawnicy WKB doradzają jak zmniejszyć ryzyko prawne związane z działalnością spółki, przeprowadzają restrukturyzację grup kapitałowych tak, aby struktura holdingu była optymalna nie tylko biznesowo, ale także z punku widzenia obciążeń podatkowych, struktury zatrudnienia oraz finansowania.

Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej klientom we wszelkich typach transakcji na rynku kapitałowym, takich jak:

 • Pierwsze oferty publiczne (IPO);
 • Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na rynku giełdowym (Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect);
 • Prowadzenie postępowań przed KNF;
 • Audyt prawny mający na celu właściwe przygotowanie do upublicznienia spółek, pomoc przy tworzeniu prospektów emisyjnych oraz innych niezbędnych dokumentów informacyjnych;
 • Optymalizacja struktury grup kapitałowych emitentów;
 • Fuzje i przejęcia spółek publicznych, ale również ochrona spółek przed wrogim przejęciem;
 • Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance);
 • Doradztwo i analiza prawna projektów inwestycyjnych;
 • Programy motywacyjne dla kadry zarządzającej i pracowników spółek publicznych;
 • Nabywanie znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych, przekraczanie progów 33% i 66% ogólnej liczby głosów w spółkach publicznych;
 • Wycofywanie spółek z obrotu na GPW, w tym procedury squeeze-out oraz de-listing;
 • Emisja papierów dłużnych.

KONTAKT

Jakub Jędrzejak

jakub.jedrzejak@wkb.pl

T: + 48 22 201 00 00


Marta Midloch

marta.midloch@wkb.pl

T: + 48 22 201 00 00