Rynki kapitałowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną emitentom, firmom inwestycyjnym, funduszom inwestycyjnym i innym instytucjom finansowym przy przeprowadzaniu emisji instrumentów finansowych. Doradzamy w zakresie regulacji publicznego obrotu i rynku kapitałowego, w tym regulacji dotyczących działalności firm inwestycyjnych. Pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, ofertach publicznych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku zorganizowanym (GPW, NewConnect, Catalyst). Wspieramy także spółki publiczne w ich bieżącej działalności.


W ramach świadczonych usług przygotowujemy prospekty oraz memoranda emisyjne, raporty okresowe i bieżące; reprezentujemy też emitentów, firmy inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego.


Naszym atutem jest wszechstronność, pozwalająca nie tylko na skuteczne przeprowadzenie procesu pierwszej oferty publicznej (IPO), ale również przygotowanie spółki do wejścia na giełdę. W procesie przygotowania emitenta do IPO doradzamy m.in. jak zmniejszyć ryzyko prawne związane z działalnością spółki oraz jak przeprowadzić restrukturyzację grup kapitałowych tak, aby struktura holdingu była optymalna nie tylko biznesowo, ale także z punku widzenia obciążeń podatkowych, struktury zatrudnienia oraz finansowania.

Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym we wszelkich typach transakcji na rynku kapitałowym, w tym takich jak:

 • emisje dłużnych i udziałowych papierów wartościowych;
 • oferty publiczne oraz wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na rynku GPW, NewConnect lub Catalyst;
 • audyt prawny mający na celu właściwe przygotowanie do upublicznienia spółek, pomoc przy tworzeniu prospektów emisyjnych oraz innych niezbędnych dokumentów informacyjnych;
 • wdrażanie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance);
 • programy motywacyjne dla kadry zarządzającej i pracowników spółek publicznych;
 • nabywanie znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych, przekraczanie progów 33% i 66% ogólnej liczby głosów w spółkach publicznych;
 • wycofywanie spółek z obrotu na GPW, w tym procedury squeeze-out oraz de-listing;
 • sekurytyzacje aktywów, w tym transakcje sekurytyzacji lub subpartycypacji z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych.


Zespół rynków kapitałowych doradza:

 • firmom inwestycyjnym w uzyskiwaniu zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej lub rozszerzeniu zakresu posiadanego zezwolenia; wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej, w tym w reorganizacji sposobu wykonywania czynności maklerskich w ramach grup kapitałowych;
 • towarzystwom funduszy inwestycyjnych i funduszom inwestycyjnym we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością;
 • emitentom instrumentów finansowych w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz regulaminów rynków GPW, NewConnect czy Catalyst;
 • przedsiębiorcom z branży energetycznej w zakresie wszelkich aspektów prawnych dotyczących towarowych instrumentów pochodnych;
 • emitentom, firmom inwestycyjnym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi i alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

KONTAKT

Rynki kapitałowe (papiery dłużne):


Agata Szczepańczyk-Piwek

agata.szczepanczyk-piwek@wkb.pl

T: + 48 22 201 00 00


Rynki kapitałowe (papiery udziałowe):


Jakub Jędrzejak

jakub.jedrzejak@wkb.pl

T: + 48 22 201 00 00

Marta Midloch

marta.midloch@wkb.pl

T: + 48 22 201 00 00

Rekomendacje

 • IFLR 1000 – Capital Markets (Debt)