Tomasz Jabłoński

radca prawny tomasz.jablonski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu rynków kapitałowych.


Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i firm inwestycyjnych. Ma doświadczenie w zakresie regulacyjnym związanym z działalnością funduszy inwestycyjnych(w tym private equity i venture capital), towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, obejmujące również udział w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. 


Uczestniczył w tworzeniu, funkcjonowaniu i dokonywaniu transakcji przez kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, jak również pozyskiwaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstw, w tym finansowania obligacjami typu high-yieldDoświadczenie zdobywał także jako prawnik spółek publicznych odpowiedzialny za pion korporacyjny i relacji inwestorskich.


Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy współpracy Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.


Przykładowe doświadczenie:

Przed dołączeniem do WKB m.in.:

  • Doradztwo przy wdrażaniu Dyrektywy ZAFI oraz MIFID II w kilkudziesięciu funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez wiodące towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
  • Doradztwo w procesie negocjacji umów z depozytariuszami funduszy inwestycyjnych, wynikających z wdrożenia dyrektywy ZAFI i rozporządzeń wykonawczych;
  • Doradztwo na rzecz jednego z największych prywatnych TFI w Polsce w zakresie sposobów dostosowania polityk inwestycyjnych funduszy do stanowisk publikowanych i prezentowanych w toku postępowań przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  • Reprezentowanie podmiotu z branży windykacji wierzytelności masowych w postępowaniu przed Komisją nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zarzadzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu inwestycyjnego;
  • Przygotowywanie i wdrażanie regulacji z zakresu compliance dotyczących przestrzegania i monitorowania limitów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
  • Przygotowywanie i wdrażanie regulacji związanych z ustanowieniem Komitetu Audytu i procedur dotyczących jego funkcjonowania w funduszu inwestycyjnym otwartym jako jednostce zainteresowania publicznego;
  • Przygotowywanie dokumentacji z emisjami obligacji z udziałem funduszy inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 500 mln zł;
  • Negocjowowanie i opiniowanie dokumentacji związanej z transferem aktywów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego w formule VC o wartości aktywów ponad 300 mln zł, oraz jego udziałem jako współzałożyciela funduszu luksemburskiego działającego w formule SICAV-RAIF.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: