Aleksandra Libiszowska

adwokat, doradca aleksandra.libiszowska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa pomocy publicznej i funduszy unijnych.


Specjalizuje się w prawie funduszy unijnych i zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich. Świadczy kompleksową obsługę prawną przy realizacji projektów przez beneficjentów funduszy, doradza też na etapie pozyskiwania dofinansowania i wspiera podmioty odpowiedzialne za wdrażanie funduszy.


Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi jako dyrektor departamentu prawnego w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programów unijnych (przede wszystkim Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Zarządzała obszarem prawnym i zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę prawną jednostki i wspierając beneficjentów w realizacji projektów.


Prowadziła szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, była członkiem zespołu do spraw aktualizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w Ministerstwie Cyfryzacji, uczestniczyła w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji ustawy wdrożeniowej. Jako członek rady rewizyjnej sprawowała nadzór nad działalnością państwowej jednostki budżetowej, odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym.


Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prawa Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Była także słuchaczem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat Agile PM Foundation.


Przykładowe doświadczenie:

Przed dołączeniem do WKB:

  • opracowywanie nowych regulaminów konkursów i reguł obowiązujących w naborach wniosków do dofinansowania we wszystkich działaniach osi priorytetowych I, II i III POPC;
  • opiniowanie pod kątem prawnym propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania we wszystkich konkursach organizowanych przez instytucję pośredniczącą;
  • przygotowywanie oficjalnych stanowisk instytucji pośredniczącej w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa i dokumentacji programowej;
  • merytoryczny i organizacyjny nadzór nad procesem kontroli zamówień realizowanych przez beneficjentów POPC i POIG na zasadzie konkurencyjności albo w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych, w tym nakładanie korekt związanych z naruszeniem zasad obowiązujących przy realizacji projektów i rozpatrywanie zastrzeżeń od wyników kontroli;
  • merytoryczny i organizacyjny nadzór nad procesem wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub właściwymi procedurami i rozpatrywanie odwołań w ramach procedury autokontroli;
  • rozpatrywanie protestów wnioskodawców od negatywnej oceny projektów i reprezentacja instytucji pośredniczącej w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
  • doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektów przez beneficjentów, wymagających wydania opinii prawnej, w szczególności w zakresie możliwości dokonywania zmian w projektach w trakcie ich realizacji i w okresie trwałości, kwalifikowalności wydatków, dopuszczalności aneksowania umów o dofinansowanie, wykładni wytycznych programowych;
  • wydawanie opinii prawnych w przedmiocie możliwości ubiegania się przez potencjalnych wnioskodawców o dofinansowanie, stanowisk dotyczących spełniania przez projekty kryteriów formalnych;
  • merytoryczny i organizacyjny nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych przez jednostkę, opracowanie regulaminów udzielania zamówień obowiązujących w instytucji, reprezentacja zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: