Rada Ministrów zamieściła w swoim wykazie prac wyczekiwany „projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw”.

W najnowszym artykule dr Sergiusz Urban, partner w zespole ochrony środowiska w naszej kancelarii, omawia zaproponowaną nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (o.o.ś.). Autor przedstawia uzasadnienie podjęcia prac zmieniających przepisy dotyczące decyzji środowiskowych, a także wskazuje na przepisy ustawy o.o.ś. które sprawiają trudności w sferze wykładni oraz ich przestrzegania. Ponadto porusza on kwestie materii decyzji środowiskowej oraz omawia przesłanki nałożenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu niepełnej lub błędnej realizacji postanowień decyzji środowiskowej – obecnie i w świetle planowanych zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który dostępny jest TUTAJ.