W dniu 27 maja 2022 r., weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (dalej „Ustawa”), odraczająca obowiązek założenia przez podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego skrzynki do doręczeń elektronicznych. Pomimo późniejszych zmian wprowadzonych do Ustawy w dniu 1 października 2022 r. i 24 grudnia 2022 r., wciąż aktualna pozostaje kwestia braku dokładnego terminu wdrożenia systemu e-doręczeń dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”).

Podstawowym założeniem Ustawy jest umożliwienie określonym w niej podmiotom prowadzenia korespondencji z podmiotami publicznymi w formie elektronicznej, która ma zastąpić dotychczasowy, tradycyjny sposób komunikacji za pomocą listów poleconych, a tym samym stać się głównym i domyślnym narzędziem obiegu korespondencji. W tym celu, spółki wpisane do KRS zostaną zobowiązane do posiadania i ujawnienia w tym rejestrze adresu do doręczeń elektronicznych, a także wyznaczenia administratora skrzynki do doręczeń.

Dotychczasowe przepisy Ustawy przewidywały dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 5 lipca 2022 r.  obowiązek utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych do dnia 1 października 2022. Nowelizacja Ustawy odroczyła powyższy termin wskazując, że po spełnieniu uwarunkowań technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla systemu e-doręczeń, zostanie on określony specjalnym komunikatem Ministra właściwego do spraw informatyzacji w Dzienniku Ustaw RP z przynajmniej 90 dniowym wyprzedzeniem.

Nowelizacja wskazuje również maksymalny termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji na dzień 1 stycznia 2024 r. Oznacza to zatem, że podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych  dowiedzą się o uruchomieniu systemu nie później niż jesienią 2023 roku.

Wdrożenie usługi e-doręczeń wiąże się z szeregiem pozytywnych skutków dla spółek prawa handlowego. Przede wszystkim, znaczne usprawni obieg korespondencji z podmiotami publicznymi, która będzie mogła być wysłana z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, bez konieczności wizyty w placówce pocztowej. Powyższe przyczyni się do szybszego rozpatrywania toczących się spraw, jak również zaoszczędzenia kosztów. Choć obowiązek założenia elektronicznej skrzynki doręczeń został wydłużony w czasie, spółki mogą już teraz skorzystać z uprawnienia do jej uruchomienia poprzez dedykowaną stronę internetową – powyższe może okazać się dobrym rozwiązaniem dla spółek, które nie będą chciały czekać z tym do ostatniej chwili.

 

W przypadku pytań związanych z przedstawionymi zagadnieniami prosimy o kontakt z naszymi prawniczkami z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego – Anną Wojciechowską oraz Kariną Chrostowską-Kozioł.

Tekst alertu można pobrać TUTAJ.