W dniu 1 kwietnia 2019 r., na mocy ustawy z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 poz. 55) wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”), która umożliwia składanie sprawozdań finansowych w KRS profesjonalnym pełnomocnikom.   

Przypomnijmy, że zgodnie z regulacją, która weszła w życie w dniu 15 marca 2018 r., w celu złożenia sprawozdania finansowego poprzez bezpłatny system elektroniczny prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy – zwany Repozytorium Dokumentów Finansowych („RDF”), konieczne było posiadanie numeru PESEL przynajmniej przez jednego członka zarządu (w przypadku spółki osobowej – wspólnika uprawnionego do jej reprezentacji) oraz ujawnienie numeru PESEL w rejestrze przedsiębiorców. Powyższe ograniczenie sprawiało liczne problemy spółkom, w których Zarządach zasiadali wyłącznie obcokrajowcy.

Nowe przepisy naprawiają tym samym lukę prawną, która uniemożliwiała dokonanie powyższej czynności przez profesjonalnych pełnomocników. W praktyce mogli oni składać sprawozdania finansowe w imieniu swoich klientów jedynie przez odpłatny system S-24, ale wobec radykalnego brzmienia zeszłorocznych regulacji mogło to być kwestionowane.

Tym samym, począwszy od 1 kwietnia 2019 r. do zgłoszenia sprawozdania finansowego uprawniony będzie również adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości, a ich numery PESEL będą ujawnione w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez powyższe organy samorządów zawodowych.

Należy jednak pamiętać, że nowelizacja nie wpływa na dotychczasowy obowiązek podpisania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki przez wszystkich członków zarządu przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (ePUAP). Mimo to będzie stanowiła duże ułatwienie na późniejszym etapie, kiedy po zatwierdzeniu dokumentów finansowych przez właściwy organ, członkowie zarządu będą mogli przekazać kwestie rejestracyjne w ręce profesjonalnych pełnomocników.

Przypominamy, że od 12 stycznia 2019 r. prawo do bezpłatnego złożenia dokumentów finansowych do RDF przysługuje również prokurentom oraz zarządcom postępowaniu restrukturyzacyjnym, którzy podobnie jak profesjonalni pełnomocnicy zostali pominięci przy zeszłorocznej nowelizacji ustawy o KRS z dnia 15 marca 2018 r. Co więcej, z aktualnego brzmienia art. 19a ust. 2 ustawy o KRS można wyprowadzić wniosek, że przedstawiciele oddziałów przedsiębiorców zagranicznych również mogą bezpłatnie składać sprawozdania finansowe do KRS.

W razie Państwa pytań lub wątpliwości związanych z nowelizacją, prosimy o kontakt
z prawnikami z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego: