Najważniejsze zmiany w 2019 r.:

  • koniec pisemnej zgody na wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy
  • zniesienie okresowych szkoleń BHP
  • zmiana progu zatrudnienia dla wymogu powierzenia obowiązków służby BHP
  • sprawniejsze kontrole ZUS
  • nowy sposób oszczędzania na emeryturę
  • podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej
  • wyższy odpis na ZFŚS
  • zmiany dotyczące związków zawodowych
  • nowy podatek dla najlepiej zarabiających
  • składki ZUS dla przedsiębiorców uzależnione od przychodów

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikom.

Do tej pory zasadą była wypłata wynagrodzenia pracownikowi do rąk własnych. Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wymagała jego pisemnej zgody. Od 1 stycznia 2019 r. regułą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy, a wypłata do rąk własnych będzie możliwa po złożeniu przez pracownika wniosku w tym zakresie w formie papierowej lub elektronicznej.

1 stycznia 2019 r. weszły w życie także ważne dla pracodawców zmiany na mocy ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców, w tym także zmiany do Kodeksu pracy i Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wprowadzona zmiana Kodeksu pracy obejmuje zniesienie okresowych szkoleń z zakresu BHP w stosunku do pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

Stanowiska administracyjno-biurowe zasadniczo nie wiążą się z wysokim ryzykiem wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, zatem należy pozytywnie ocenić podejście ustawodawcy. W efekcie odciąży to pracodawców z nadmiernych obowiązków i kosztów w tym zakresie. Obecnie pracodawca ponosi każdorazowo koszt związany ze szkoleniem BHP, które może być przeprowadzone jedynie przez osoby spełniające odpowiednie warunki.

Służba BHP.

Podniesiony został próg zatrudnienia, do którego pracodawca będzie mógł sam pełnić zadania służby BHP. Po zmianach, pracodawca zatrudniający do 50 pracowników – jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS – nie musi zatrudniać specjalisty od BHP. Przed zmianami z uprawnienia tego mogli skorzystać pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Nowelizacja w tym zakresie może przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania zakładu pracy w tym zakresie.

Kontrola zwolnień lekarskich.

ZUS ma prawo kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy
z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Przed dokonaniem kontroli, ZUS ma obowiązek dokonania wezwania ubezpieczonego, zakreślając termin badania lekarskiego lub wezwać do dostarczenia wyników badań. Do tej pory wezwanie takie musiało być wysłane za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co zdecydowanie wydłużało czas kontroli. Po nowelizacji, ZUS może dokonać takiego wezwania telefonicznie lub mailowo. Wezwanie odniesie skutek doręczenia odpowiednio po zarejestrowaniu rozmowy telefonicznej (za zgodą ubezpieczonego) lub uzyskaniu potwierdzenia otrzymania wezwania drogą elektroniczną.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.

W praktyce, przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób będą zobowiązani do stosowania ustawy dopiero od 1 lipca 2019 r. Z każdym kolejnym półroczem próg ten będzie się obniżał, a od 1 stycznia 2021 r. ustawa obejmie wszystkie podmioty zatrudniające.

Z obowiązku tworzenia PPK są zwolnieni pracodawcy, którzy przed dniem wejściem w życie ustawy prowadzą PPE i odprowadzają składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia (w rozumieniu ustawy o PPE), a poziom partycypacji wynosi co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa stawka wynagrodzenia minimalnego za pracę, tj. 2.250,00 zł brutto. W porównaniu do roku 2018 jest wyższa o 150,00 zł. Minimalna stawka godzinowa w roku 2019 wynosi 14,70 zł brutto, co stanowi wzrost o 1,00 zł w stosunku do roku 2018.

Zmiana wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ustalając wysokość odpisu na ZFŚS w roku 2019 r. należy brać pod uwagę kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2013 r., tj. 3.278,14 zł. Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS na jednego pracownika wynosi w 2019 r. – 1.229,30 zł, a więc wzrosła w stosunku do odpisu w 2018 r. o 116,37 zł.

Zmiany Ustawy o związkach zawodowych.

Od początku 2019 r. związki zawodowe mogą tworzyć nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, ale także osoby świadczące pracę na innej podstawie, np. na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zmianie uległy także progi reprezentatywności z 7% do 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz z 10% do 15% dla pozostałych organizacji.

Kolejne ważne zmiany dotyczą, między innymi, obowiązku informacyjnego ciążącego na organizacjach związkowych. Przed zmianami związek zawodowy informował pracodawcę o liczbie członków danej organizacji związkowej raz na kwartał. Obecnie, informacja ta powinna być przekazywana pracodawcy dwa razy w roku, do 10 stycznia i 10 lipca, według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia i 30 czerwca. Wprowadzono także mechanizm weryfikacji przez pracodawcę lub inną organizację związkową liczebności związku poprzez możliwość złożenia pisemnego zastrzeżenia.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, tworząca specjalny fundusz, mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Głównym źródłem finansowania są składki z Funduszu Pracy oraz tzw. „danina solidarnościowa”. Regulacje dotyczące daniny solidarnościowej zostały wprowadzone do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą, podatek ten wynosi 4% od podstawy jego obliczenia, tj. nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł sumy dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach opisanych w ustawie o PIT.

Danina solidarnościowa nie zwiększy kosztów po stronie pracodawców, a jedynie po stronie osób o wysokich dochodach, zobowiązanych do jej opłacenia.

Niższe stawki składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców.

Od 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą skorzystać z możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne – uzależnionych od przychodu uzyskanego w roku 2018. Z preferencyjnego sposobu obliczania składek mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2018 nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 r., czyli 63.000,00 zł (30 x 2.100,00 zł). Wyłączeni z możliwości skorzystania z preferencyjnego sposobu kalkulowania składki są m.in przedsiębiorcy, którzy w roku 2018 rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT lub podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Prawnicy z zespołu prawa pracy będą informować o kolejnych zmianach na bieżąco i odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

 

Wioleta Polak
radca prawny, partner
wioleta.polak@wkb.pl

 

 

 

Monika Walasek
adwokat
monika.walasek@wkb.pl

 

 

 

Michał Hady
radca prawny
michal.hady@wkb.pl

 

 

 

Julia Szmit-Wodzyńska
prawnik
julia.szmit@wkb.pl