Nasi eksperci na bieżąco monitorują  i analizują nowe projekty legislacyjne, które mają wpływ na funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstw w czasie pandemii.

W związku z uchwaleniem kolejnej nowelizacji Tarczy Antykryzysowej, tzw. Tarczy 4.0 (24.06.2020) przedstawiamy materiał, który zawiera zbiór analiz, dotyczący stanu prawnego na dzień 1 lipca 2020 r.  

Zmiany wprowadzone przez Tarczę 4.0 dotyczą w szczególności:

 • funkcjonowania spółek handlowych,
 • prawa pracy,
 • podatków,
 • postępowań restrukturyzacyjnych,
 • inwestycji zagranicznych,
 • kredytów komercyjnych i konsumenckich,
 • nieruchomości,
 • rozszerzenia uprawnień Prezesa UOKiK, i
 • działalności stowarzyszeń i fundacji.

Zapraszamy do lektury.

____

Funkcjonowanie spółek handlowych

 • Nowe zasady zdalnego udziału i podejmowania uchwał na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz posiedzeniach pozostałych organów spółek;
 • Wydłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla jednostek zobowiązanych do ich sporządzenia;
 • Wydłużenie terminu na pierwszą rejestrację beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dla spółek zarejestrowanych przed dniem 13.10.2019;
 • Wydłużenie terminów wykonania obowiązków związanych z implementacją rejestru akcjonariuszy
  i przymusową dematerializacją akcji
  w niepublicznych spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych;
 • Nowe zasady podejmowania przez rady nadzorcze uchwał w sprawach, dla których umowa spółki lub statut przewiduje głosowanie tajne;
 • Zmiana w sposobie dokonywania zapisów na akcje w spółkach akcyjnych;
 • Modyfikacja zasad odpowiedzialności członków organów spółek.

Czytaj więcej

 

Prawo pracy

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących pracy zdalnej;
 • Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu;
 • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji;
 • Rozszerzenie kręgu pracodawców uprawnionych do wprowadzenia przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy;
 • Dofinansowanie wynagrodzeń niezależnie od wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • Zmiany w zakresie działalności socjalnej pracodawców;
 • Ograniczenie wysokości świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy.

Czytaj więcej

 

Podatki

 • Przedłużenie terminów do złożenia informacji o cenach transferowych (sporządzenie lokalnej dokumentacji) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Możliwość zaliczania do kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów (wykonanych robót i usług) oraz zwłoka w dostarczeniu towarów wolnych od wad (zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług) powstała w związku z COVID-19;
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych nie będą uznawane za przychód podatkowy dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej

 

Uproszczone postępowania restrukturyzacyjne

 • Tarcza 4.0 wprowadza możliwość skorzystania przez dłużników z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do 30 czerwca 2021 r.
 • Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego następuje poprzez dokonanie obwieszczenie w MSiG po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu oraz po przygotowaniu przez dłużnika spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i propozycji układowych;
 • Zatwierdzenie układu musi nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia obwieszczenia w MSiG;
 • Dłużnikowi przyznano szeroką ochronę w postaci m.in. zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz zakazu wypowiadania kluczowych umów (m.in. dzierżawy, kredytu i najmu).

Czytaj więcej

 

Kredyty komercyjne

 • Możliwość dokonywania zmian warunków lub terminów spłaty kredytów (pożyczek) udzielonych przed 8.03;
 • Możliwość przedłużania lub modyfikowania przez banki już udzielonych finansowań pomimo utraty zdolności kredytowej (np. art. 70 Pr. Bank)  przy zachowaniu  możliwości wypowiadania umów kredytu (pożyczki);
 • Zalecenie KNF aby odnowienie finansowania na warunkach z 31.12.2019 nie było dokonywane na okres dłuższy niż 1 rok;
 • Przyzwolenie KNF aby banki  uwzględniały uproszczone pozytywne projekcje płynności kredytobiorcy przy zwiększaniu kwoty finansowania obecnych klientów powyżej poziomu z 31.12.2019 r.
 • Możliwość udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej w wyniku COVID-19, w celu zapewnienia płynności finansowej;
 • Dopłaty stanowią całość lub część odsetek należnych bankowi w maksymalnej wysokości 2 punktów procentowych (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa);
 • Pomoc w postaci dopłat stosuje się do umów kredytu zawartych od 24.06.2020 oraz zawartych wcześniej i dostosowanych do warunków ustawowych;
 • Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą;
 • Kredyty z dopłatą są udzielane do końca 2020 r.

 

Kredyty konsumenckie

 • Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ograniczona na okres 365 dnidotyczy tylko nowych umów zawieranych w okresie obowiązywania tarczy;
 • Kredyty o okresie spłaty krótszym niż 30 dnipozaodsetkowe koszty maksymalnie do 5% całkowitej kwoty kredytu-wzór wyliczenia w tarczy); dłuższe kredyty – maksymalnie do 45% całkowitej kwoty kredytu;
 • Wpływ przepisów tarczy na nowe kredyty od tego samego podmiotu, udzielonego w ciągu 120 dni od wypłaty poprzedniego;
 • Możliwość traktowania naruszeń tarczy jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
 • Możliwość zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu (w części kapitałowej oraz odsetkowej), bez naliczania odsetek i innych opłat (z wyłączeniem opłat z tytułu ubezpieczeń) (Wakacje kredytowe).

 

„Ustawowe” wakacje kredytowe

 • Tarcza 4.0. wprowadza tzw. wakacje kredytowe czyli możliwość zawieszenia do trzech miesięcy spłaty kredytu bez naliczania odsetek i innych opłat tym osobom, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 roku.
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał dotychczasowe praktyki sektora bankowe
  w zakresie pomocy klientom we spłacie kredytu w obliczu stopniowego zamrożenia gospodarki za budzące ryzyko naruszenia praw kredytobiorców jako konsumentów. Dlatego z jego inicjatywy wakacje kredytowe znalazły się w Tarczy 4.0. i tym samym zyskały status tzw. „ustawowych”.
 • Tarcza 4.0. przewiduje  możliwość zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat (oprócz opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami). Rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.
 • Wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie obowiązku spłacania kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (jeżeli kredytobiorcą jest konsument), zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.
 • Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia. W przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.

Czytaj więcej

 

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK – dostęp do informacji o podatnikach

 • Tarcza Antykryzysowa 4.0 rozszerza uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie dostępu do danych posiadanych przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe;
 • Prezes UOKiK zyskał dostęp m.in. do rachunków bankowych, oszczędnościowych i pieniężnych, rachunków papierów wartościowych, umów kredytowych i pożyczkowych, umów depozytowych, a także akcji i obligacji Skarbu Państwa;
 • Pozyskane informacje zostaną wykorzystane nie tylko w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, ale również w postępowaniach dotyczących zatorów płatniczych, przewagi kontraktowej, oraz w ramach kontroli niektórych inwestycji.

Czytaj więcej

 

Kontrole inwestycji zagranicznych

 • Ustawa znacząco rozszerza kontrolę państwa nad transakcjami fuzji i przejęć w niektórych strategicznych sektorach gospodarki,  realizowanymi przez podmioty spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • Kontrolę nad inwestycjami zagranicznymi sprawować będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji, który zyskał bardzo szerokie kompetencje. Transakcje podlegają uprzedniemu zgłoszeniu, a każda transakcja dokonana bez wymaganego zawiadomienia będzie nieważna.
 • Ustawa zakłada surową odpowiedzialność finansową oraz karną za niestosowanie się do nowych przepisów;
 • Przepisy wejdą w życie w dniu 24 lipca 2020 r i będą miały zastosowanie także do transakcji będących już w toku, ale nie zakończonych do tego dnia.

Czytaj więcej

 

Nieruchomości

 • Wydłużenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r.;
 • Możliwość obniżenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dotyczących nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • Zwolnienie właścicieli i użytkowników z wieczystych nieruchomości z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących należących do nich nieruchomości
 • Podwyższenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze 107 zł do 598 zł.
 • Wprowadzenie do art. 15ze Ustawy o Tarczy definicji pojęcia „powierzchni handlowej” na potrzeby regulacji dotyczącej obniżenia czynszu najmu powierzchni w dużych obiektach handlowych. Możliwość zwolnienia przez Radę Gminy od podatku od nieruchomości za część roku 2020.

Czytaj więcej

 

Działalność spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów

 • Nowe zasady zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach i podejmowania uchwał przez organy spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji w czasie pandemii;
 • Umożliwienie zdalnego podejmowania uchwał przez kolegialne organy samorządów zawodowych
  w czasie pandemii;
 • Nowe zasady zdalnego uczestnictwa w zgromadzeniach członków lub delegatów polskiego związku sportowego oraz możliwość uzupełnienia składu walnych zgromadzeń członków (delegatów)
  w czasie pandemii;
 • Wydłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych;
 • Planowane rozszerzenie obowiązków związanych z rejestracją w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) o fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS i spółdzielnie – w trakcie prac legislacyjnych.

Czytaj więcej

 

____

Eksperci WKB wraz z zespołem pomocy prawnej ds. koronawirusa pozostają do Państwa dyspozycji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami