13 listopada 2020 r. został oddany do eksploatacji nowy blok energetyczny w Jaworznie o mocy nominalnej 910 MW. Jest to najnowocześniejsza jednostka tego typu w Polsce i jedna z najsprawniejszych w Europie. Tego dnia została zawarta przez Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. i Wykonawcę – strony projektu – ugoda, która reguluje wzajemne rozliczenia związane z budową bloku, oraz aneks do Kontraktu, który wdraża postanowienia ugody. Ugoda jest wynikiem mediacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Kancelaria WKB wspierała NJGT w toku procesu budowy bloku doradzając kompleksowo w aspektach dotyczących zagadnień infrastrukturalnych, zamówień publicznych, restrukturyzacji, prawa energetycznego, ochrony środowiska, własności intelektualnej oraz rozwiązywania sporów. Prawnicy byli zaangażowani w szczególności w kwestie związane z opracowywaniem i negocjowaniem kolejnych aneksów do Kontraktu, przygotowaniem szeregu memorandów, opinii prawnych, bieżącym doradztwem na rzecz Zamawiającego w toku przygotowań do przejęcia bloku do eksploatacji, a także reprezentowaniem Zamawiającego w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Na złożoność procesu mediacji wpływ miało otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec jednego z podmiotów z konsorcjum Wykonawcy, co wymagało wypracowania rozwiązań zapewniających maksymalne bezpieczeństwo prawne dla uczestników tego procesu.

Projektem ze strony kancelarii WKB kierowała Marta Midloch – partner współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych, a zespół tworzyli: Jan Roliński (partner zarządzający praktyką zamówień publicznych), dr hab. Andrzej Wierciński (senior partner zarządzający praktyką restrukturyzacji i postępowań upadłościowych), Rafał Woźniak (senior associate z zespołu projektów infrastrukturalnych), Michał Mielnik (senior associate z zespołu zamówień publicznych), Natalia Kabacińska (senior associate z praktyki rozwiązywania sporów) i Paulina Maślak-Stępnikowska (senior associate z praktyki IP&TMT).