Od 2016 r. GDDKiA działając w imieniu inwestora – Gminy Miasta Świnoujście – prowadzi przetarg o udzielenie zamówienia na budowę tunelu pod rzeką Świną. W postępowaniu zostały złożone cztery oferty o rozpiętości cenowej od 619 do 825 mln zł. W złożonych ofertach należało wskazać nie tylko całkowite wynagrodzenie (podlegającej ocenie w ramach kryterium cenowego), lecz również jego rozbicie na odrębne pozycje da każdej z grupy prac (koszty ogólne, przygotowanie dokumentacji, roboty budowlane).

Wybór oferty najkorzystniejszej został zakwestionowany przez konsorcjum PORR/ Gülermak, które w złożonym odwołaniu domagało się odrzucenia trzech pozostałych ofert z uwagi na ich rzekomą niezgodność z treścią SIWZ wynikającą z nieprawidłowego wypełnienia wykazu płatności. Odwołujący argumentował, że wskutek błędnego wypełnienia wykazów, oferty konkurentów powinny zostać odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tej argumentacji i uwzględniła odwołanie.

Rozstrzygnięcie Izby zostało zaskarżone przez konsorcjum TOTO/ICM, które wskazało, że nie było podstaw do wypełnienia wykazu płatności w sposób przedstawiony przez Izbę. Co więcej, nawet jeśli wymagania co do wypełnienia wykazu można było rozumieć w inny sposób, to błąd zamawiającego polegający na przygotowaniu dokumentacji przetargowej w niejasny sposób w żaden sposób nie powinien obciążać wykonawców, którzy zastosowali się do jednej z dozwolonych interpretacji.

Sąd Okręgowy uwzględnił skargę i orzekł o oddaleniu odwołania konsorcjum PORR/ Gülermak, podzielając argumentację TOTO. Skład orzekający nie zgodził się ze stanowiskiem Izby, jakoby wymagania zamawiającego były jednoznaczne, a jedyny prawidłowy sposób wypełnienia wykazu to sposób przyjęty przez konsorcjum PORR. Przeciwnie, zdaniem sądu wymagania zamawiającego nie były wystarczająco jasno sprecyzowane, co dawało wykonawcom podstawę do przyjęcia dwóch odmiennych sposobów przygotowania dokumentu, co nie powinno skutkować dla wykonawców negatywnymi konsekwencjami. Zdaniem sądu zamawiający powinien jednak dokonać wykładni przygotowanego przez niego wykazu płatności zgodnie z zasadami wykładni oświadczeń woli, uwzględniając szereg okoliczności, w tym dotychczasowy sposób przygotowywania tego rodzaju dokumentów przez zamawiającego. W konsekwencji żadna z ofert nie powinna podlegać odrzuceniu pomimo rozbieżności w sposobie wypełnienia wykazu płatności.

Orzeczenie ma istotne znaczenie dla inwestora – Gminy Miasta Świnoujście, bowiem umożliwia mu kontynuowanie przetargu z uwzględnieniem ofert o najkorzystniejszych cenach. Spostrzeżenia poczynione przez Sąd Okręgowy w Szczecinie znacznie też wykraczają poza ramy obecnego postępowania. Sąd nie tylko podkreślił konieczność stosowania zasady interpretacji wątpliwości na korzyść wykonawców, lecz również zakwestionował nazbyt formalistyczne podejście do ofert i ich odrzucenie w wyniku błędów będących rezultatem niejasnych postanowień SIWZ w przypadku gdy uchybienia takie nie mają realnego wpływu na wynik postępowania. Praktyka zamówień publicznych wciąż dowodzi, że właśnie takiej perspektywy zbyt często brakuje zamawiającym, a nieraz również Krajowej Izbie Odwoławczej.

W mocy natomiast pozostało natomiast rozstrzygnięcie Izby uwzględniające odwołanie na bezzasadne odrzucenie oferty TOTO/ICM. W konsekwencji konsorcjum włoskich wykonawców, pierwotnie odrzuconych przez GDDKiA z uwagi na rzekomą niezgodność oferty z SIWZ, ma obecnie największe szanse na uzyskanie zamówienia na budowę jednego z najtrudniejszych w realizacji przedsięwzięć budowlanych ostatnich lat.

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym konsorcjum TOTO/ICM reprezentowali prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych WKB – adw. Jan Roliński (senior partner zarządzający praktyką), r. pr. Wioleta Polak (counsel) oraz apl. r. Piotr Wojdak (associate).