Polska jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków w obszarze inwestycji na rynku zielonej energii w Europie. Oprócz zaangażowania inwestorów, wsparcia instytucji finansowych potrzebna jest także jasna i przewidywalna polityka państwa – to główne wnioski z międzynarodowej konferencji „Transactions in the renewable energy sector”, która odbyła się 3 lutego. Organizatorem konferencji było stowarzyszenie AEEC (Associated European Energy Consultants) oraz kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych, firm doradczych oraz inwestorzy działający w sektorze energetyki odnawialnej. Panele prowadzone były przez ekspertów – prawników kancelarii WKB.

Odbyły się dwie debaty – pierwsza z nich („Financing the renewable energy sector”) poświęcona została problematyce finansowania sektora energetyki odnawialnej. W dyskusji udział wzięli: Wojciech Hann (Prezes BOŚ); Artur Tomaszewski (Prezes Zarządu DNB); Maryla Posyniak (Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych BGK); Paweł Lewandowski (EIB, CFA, Project and Structured Finance North, Central and South East Europe); Grzegorz Zieliński (Dyrektor Regionalny EBRD) oraz Kavita Patel (Kancelaria Sheakespeare Martineau, szef zespołu Funduszów Inwestycyjnych). Podczas debaty paneliści podzielili się doświadczeniami i podkreślili, że dla finansowania tego typu wieloletnich projektów konieczne jest zapewnienie stabilności prawnej dla inwestorów, a także strategicznej wizji państwa. Dyskutanci wskazali na najczęstsze finansowe, regulacyjne i polityczne ryzyka przy finansowaniu inwestycji w OZE (w tym wysokość stóp procentowych, koszty technologiczne, prognozy co do cen energii, opodatkowanie). Zwrócili również uwagę na ryzyka związane z różnymi reżimami prawnymi, walutowymi, czy związane z zapewnieniem odpowiedniego łańcucha dostaw. Uczestnicy panelu podkreślili również fakt, że ogromnym wyzwaniem dla Polski jest proces transformacji z energetyki opartej w 70 % na węglu. Wydobycie węgla jest czynnikiem społecznym z uwagi na cały czas duże zatrudnienie w tym sektorze i historyczne znaczenie górników jako grupy zawodowej.

Dyskusję moderował Maciej Szambelańczyk, partner w zespole zajmującym się sektorem energetycznym WKB oraz Marcin Smolarek – partner w zespole bankowości i finansów WKB.

Podczas drugiej debaty „Transactions in the renewable energy sector” poświęconej specyfice transakcji w sektorze energii odnawialnej wystąpili: prof. Christian Held, (partner w Kancelarii BBH z Niemiec); Joaquim Barbosa (Dyrektor Regionalny EDPR); Artur Violante (Dyrektor na Polskę Energix); Søren Hornbæk Svendsen (partner w Kancelarii Horten, szef zespołu Energetyki i Infrastruktury z Danii) oraz Jarosław Dybowski (Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN Orlen).

Wszyscy rozmówcy podkreślali, że na transakcje w sektorze energii odnawialnej duży wpływ wywiera środowisko regulacyjne, a zwłaszcza częstotliwość zmian w prawie. Przedstawiciele EDPR i Energix zwrócili uwagę, że ograniczenia wprowadzone dla inwestycji wiatrowych powodują, że na rynku jest bardzo mało możliwych do rozwoju projektów. Szczególnym ograniczeniem jest nadal obowiązujący zakaz budowy elektrowni wiatrowych w odległości od zabudowań mniejszej od dziesięciokrotności całkowitej wysokości turbiny. Paneliści z Danii i Niemiec zwrócili uwagę, że także na ich rynkach zmieniane jest prawo, jednakże inwestorzy są informowani z wyprzedzeniem. Uczestnicy zwrócili uwagę na najczęstsze problemy pojawiające się w procesie due diligence, w tym np.: nieprecyzyjne pomiary wietrzności, ograniczenia turbin w decyzjach administracyjnych, trudny do zidentyfikowania łańcuch własnościowy projektów. Dodatkowo rozmówcy zgodzili się, że transakcja w branży OZE jest nie tylko wyzwaniem prawnym, ale i społecznym i wymaga zbudowania dobrych relacji z władzami lokalnymi i mieszkańcami. Także i w tym panelu podkreślono znaczenie stabilnych regulacji prawnych, prowadzenia dialogu z inwestorami oraz jasnej strategii państwa wobec transformacji energetycznej.

Panel moderowali partnerzy WKB: Agnieszka Wiercińska-Krużewska oraz Jakub Jędrzejak, na co dzień doradzający klientom w transakcjach w sektorze OZE.

AEEC (Associated European Energy Consultants) jest założoną w 2000 roku międzynarodową siecią firm prawniczych, które specjalizują się w prawie energetycznym. Jej członkowie są wiodącymi ekspertami w swoich krajach i zajmują się wszelkimi kwestiami prawnymi związanymi z branżą energetyczną i infrastrukturalną. AEEC oferuje swoim członkom platformę wymiany wiedzy o krajowych rynkach energetycznych i związanych z tym doświadczeń, a także możliwość współpracy we wspólnych projektach międzynarodowych. W 2013 i 2014 r. AEEC została uznana przez Chambers Global Guide 2013 i 2014 za europejską sieć prawną nr 1.