Prowadzone przez Biuro Ochrony Rządu postępowanie dotyczyło dostawy 20 limuzyn, którymi m.in. wożone będą głowy państw obecne podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie.

W przetargu najkorzystniejsza okazała się oferta na dostawę limuzyn BMW złożona przez Auto Fus T. Fus sp. j., jednak z uwagi na drobne niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia –  które zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający powinien był wyjaśnić z dostawcą – BOR wybrał ofertę dilera samochodów marki Audi. Od tej decyzji dostawca BMW, reprezentowany przez WKB, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

KIO uwzględniła odwołanie, nakazując zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty dostawcy Audi, wyjaśnienie treści oferty dilera BMW i ponowne przeanalizowanie złożonych ofert. Na podstawie ponownej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę na dostawę limuzyn BMW, złożoną przez Auto Fus. Ten wybór został ponownie zakwestionowany, tym razem przez dostawcę samochodów marki Audi, który wniósł odwołanie do KIO.

Wyrokiem z 10 maja 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dilera Audi.

Wyrok KIO umożliwia zamawiającemu zawarcie umowy dostawy pojazdów z Auto Fus, co z uwagi na zbliżający się szczyt NATO powinno nastąpić możliwie szybko – jak wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia limuzyny powinny zostać dostarczone do 20 czerwca 2016 r.

Klienta w sprawie reprezentowali prawnicy z praktyki prawa zamówień publicznych WKB adwokat Jan Roliński (senior partner) i aplikant radcowski Piotr Wojdak (associate), wspierani przez radcę prawnego Agnieszkę Chwiałkowską (counsel).