Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowany został najnowszy artykuł dr. Jarosława Koli pt. Niezawarcie umowy przez wykonawcę zamówienia publicznego – potencjalne konsekwencje. 

Autor zauważa, że wobec niekorzystnych zjawisk, jakie obecnie dotykają unijną i polską gospodarkę, częściej niż dotychczas podstawą do unieważnienia postępowania będą przypadki uchylania się od zawarcia umowy przez przedsiębiorców, których oferty zostaną wybrane. W konsekwencji, wyjaśnia on prawne uregulowania sytuacji, w których umowa ze zwycięskim wykonawcą nie zostaje zawarta.

Przedstawia on w szczególności, jakie sytuacje i  zachowania mogą zostać uznane za uchylanie się od zawarcia umowy, jakie są możliwe ograniczenia ryzyka związanego ze zmianą sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych, czym są klauzule waloryzacyjne i kiedy warto je stosować. Z artykułu dowiedzą się Państwo również czy mechanizm waloryzacji lub zmiany postanowień umowy może zostać wykorzystany jeszcze przed jej zawarciem, a także jakie konsekwencje czekają na podmioty, które zdecydują się uchylić lub odmówią zawarcia umowy.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który dostępny jest TUTAJ.