Decyzją Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego Jan Roliński, partner w kancelarii WKB został wybrany arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl na kadencję 2020-2023. Jest to druga z rzędu kadencja w której będzie pełnił tą funkcję.

W skład Trybunału Arbitrażowego wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podstawowym zadaniem Trybunału jest rozstrzyganie sporów wynikających z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych. Jego misją jest ochrona praw stron postępowań dyscyplinarnych, zapobieganie ewentualnym nadużyciom i dbałość o przestrzeganie prawa przez organy dyscyplinarne polskich związków sportowych oraz rozwój polskiego prawa sportowego.

Trybunał Arbitrażowy jest także stałym sądem polubownym, który działa na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.