Prawnicy kancelarii WKB przeanalizowali najważniejsze regulacje prawne Tarczy Antykryzysowej, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie najważniejszych zmian w wybranych obszarach wraz z linkami do obszerniejszych eksperckich opracowań. Zwracamy również uwagę na aspekty, które często wbrew postulatom przedsiębiorców nie zostały uwzględnione w przepisach Tarczy, a jednocześnie mogą kreować ryzyka dla działalności biznesowej.

Mamy nadzieję, że poniższa forma pozwoli na szybką selekcję tematów i wybranie tych analiz, którymi są Państwo najbardziej zainteresowani.

 

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • Nowe zasady zdalnego udziału i podejmowania uchwał na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz posiedzeniach pozostałych organów spółek;
 • Wydłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla jednostek zobowiązanych do ich sporządzenia;
 • Wydłużenie terminu na pierwszą rejestrację beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dla spółek zarejestrowanych przed dniem 13.10.2019.

Czytaj więcej

 

PRAWO PRACY

 • Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy i wypłaty niższego wynagrodzenia dla pracowników objętych przestojem;
 • Dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez starostę;
 • Odroczenie płatności składek na ZUS/rozłożenie płatności składek na raty – zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.

Czytaj więcej

 

PODATKI

 • Przedłużenie terminów do sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące (gdy rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym, sprawozdanie powinno być przygotowane do końca czerwca 2020 r. i zatwierdzone do końca września 2020 r.);
 • Przesunięcie terminu obowiązku wpłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu do dnia 1 czerwca 2020;
 • Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 poniosą stratę podatkową w 2020 r. i w 2020 r. uzyskali
  łączne przychody o co najmniej 50% niższe niż w 2019 r., będą mieli możliwość jednorazowego
  obniżenia dochodu uzyskanego w 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł;
 • Inne zmiany dotyczące podatków: w tym VAT, PIT i CIT, kontrole podatkowe, rachunkowość.

Czytaj więcej

 

KREDYTY KOMERCYJNE

 • Możliwość dokonywania zmian warunków lub terminów spłaty kredytów (pożyczek) udzielonych przed 8.03 dotyczy wyłącznie małych I średnich przedsiębiorców;
 • Możliwość przedłużania lub modyfikowania przez banki już udzielonych finansowań pomimo utraty zdolności kredytowej (np. art. 70 Pr. Bank)  przy zachowaniu  możliwości wypowiadania umów kredytu (pożyczki);
 • Zalecenie KNF aby odnowienie finansowania na warunkach z 31.12.2019 nie było dokonywane na okres dłuższy niż 1 rok;
 • Przyzwolenie KNF aby banki  uwzględniały uproszczone pozytywne projekcje płynności kredytobiorcy przy zwiększaniu kwoty finansowania obecnych klientów powyżej poziomu z 31.12.2019 r. 

 

KREDYTY KONSUMENCKIE

 • Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ograniczona na okres 365 dnidotyczy tylko nowych umów zawieranych w okresie obowiązywania tarczy;
 • Kredyty o okresie spłaty krótszym niż 30 dnipozaodsetkowe koszty maksymalnie do 5% całkowitej kwoty kredytu-wzór wyliczenia w tarczy); dłuższe kredyty – maksymalnie do 45% całkowitej kwoty kredytu;
 • Wpływ przepisów tarczy na nowe kredyty od tego samego podmiotu, udzielonego w ciągu 120 dni od wypłaty poprzedniego;
 • Możliwość traktowania naruszeń tarczy jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 

 

ZASADY I KATALOG KAR

 • Surowe kary pieniężne w trybie administracyjnym za naruszenie nakazów i zakazów wydawanych w okresie epidemii;
 • Kary dotyczą także przedsiębiorców, wobec których kierowane są ograniczenia związane z obrotem gospodarczym;
 • Natychmiastowa wykonalność kar.

Czytaj więcej

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 • Od 31 marca 2020 r. zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, podatkowych, kontrolach celno-skarbowych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych ustaw
 • Zawieszenie terminów nie dotyczy spraw i czynności „pilnych”  o czym decyduje sąd lub sama strona (ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości);
 • Zawieszenie terminów prawa materialnego wylącznie w ramach prawa administracyjnego (np. terminy zawite);
 • W biegu pozostają terminy przedawnienia roszczeń cywilnych. 

Czytaj więcej

 

PRAWO KONKURENCJI

 • Wsparcie i ulgi w formie pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce oraz w formie pomocy de minimis, udzielanej z budżetów krajowych – w tym między innymi poręczenia i gwarancje, spłaty kredytów oraz zwolnienia podatkowe;
 • Szerokie możliwości ingerencji Państwa w politykę cenową przedsiębiorstw. Możliwość wydania rozporządzenia przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki ustalającego maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe I detaliczne dla szerokiej gamy towarów.Stosowanie cen lub marż wyższych niż ustalone może wiązać się z nałożeniem wysokiej kary pieniężnej;
 • Zawieszenie biegu terminów w przepisach prawa administracyjnego, co może mieć m.in. wpływ na przedłużenie postępowań, których przedmiotem jest wydanie zgody na koncentrację;
 • Opóźnienie wejścia w życie przepisów przyznających ochronę quasi-konsumencką przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Czytaj więcej – prawo konkurencji

Czytaj więcej – ceny maksymalne

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Brak zastosowania przepisów PZP do zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (jeżeli zachodzi ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego);
 • Możliwość dokonywania zmian umowy o zamówienia publiczne – ze względu na okoliczności związane z wystąpieniem wirusa, niezależnie od spełnienia przesłanek zawartych w ustawie PZP; możliwość odstąpienia od naliczenia kar umownych;
 • Zawieszenie rozpraw przed KIO; zasady składania odwołań – bez zmian.

 

NIERUCHOMOŚCI I PROCES BUDOWLANY

 • Bieg terminów procesowych i sądowych i administracyjnych (w tym dotyczących decyzji w procesie budowlanym) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty zawiesza;
 • Możliwość zwolnienia przez Radę Gminy od podatku od nieruchomości za część roku 2020;
 • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – do 30 czerwca 2020 r;
 • Czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
 • Przedłużenie okresów najmu do 30 czerwca 2020  i ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lub wysokości czynszu.

Czytaj więcej – najmy

Czytaj więcej – nieruchomości i proces budowlany

 

ENERGETYKA

 • Wydłużenie terminów na wejście do systemu aukcyjnego do 12 miesięcy od dnia upływu terminu zobowiązania;
 • Zakaz wstrzymywania  dostaw energii.

Czytaj więcej

 

ZAGADNIENIA NIEOBJĘTE TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ – NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ  UWAGĘ

 

PRAWO KONKURENCJI

 • Wszystkie organy ochrony konkurencji, w tym Prezes UOKIK, podkreślają, że stan epidemii nie usprawiedliwia zmów rynkowych. Konkurenci nadal muszą w związku z tym zachować szczególną ostrożność podejmując współpracę, nawet jeżeli dziś – w warunkach pogłębiającego się kryzysu, mogłaby być ona wskazana i przynieść korzyści.

 

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

 • Nie opublikowano żadnego projektu ustawy, przewidującego zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Biorąc pod uwagę interesy przedsiębiorców, widzimy potrzebę wprowadzenia nowych przepisów, takich jak np.; wydłużenie do 3 miesięcy, po zakończeniu stanu epidemii, terminu na złożenie wniosku o upadłość.

Czytaj więcej

 

Eksperci WKB wraz z zespołem pomocy prawnej ds. koronawirusa pozostają do Państwa dyspozycji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami